Zamówienie Nr ZBM/17/2010 z dnia 2010-11-18 - Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na ochronę mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej budynków i terenu przy ul. Kościuszki 82 w Suwałkach

Data wydania 2010-11-18
Numer ZBM/17/2010
Tytuł Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na ochronę mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej budynków i terenu przy ul. Kościuszki 82 w Suwałkach
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
Dotyczy : przetargu nieograniczonego z dnia 03 grudnia 2010 roku ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia : 328525-2010z dnia 18.11.2010 roku na ochronę mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej budynków i terenu przy ul. Kościuszki 82 w Suwałkach
 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami ) Zamawiający prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu i kryterium oceny ofert ( cena 100% ) ustalił, że oferta firmy – Biuro Ochrony Mienia IKART, ul. Młynarskiego 5/38, 16 – 400 Suwałki z ceną 19 099,07 zł brutto, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w SIWZ i zostaje uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru.
 

W postępowaniu wpłynęły 4 oferty, streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert przedstawiają się następująco :

 

Numer oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Liczba pkt. w kryterium
Cena 100 %
Razem
1
Polskie Agencje Ochrony S.A.
ul. Puławska 479
02 – 844 Warszawa
19 099,07
X 100 = 92,04 pkt.
92,04 pkt.
20 752,20
2
„AGEMA – SERWIS” Agencja Ochrony Osób   i Mienia     Sp. z o.o. w Suwałkach, ul. Kościuszki 110, 16 – 400 Suwałki
19 099,07
X 100 = 85,90 pkt.
85,90 pkt.
22 234,50
3
Biuro Ochrony Mienia IKART w Suwałkach
Ul. Młynarskiego 5/38, 16 – 400 Suwałki
19 099,07
X 100 = 100 pkt.
100 pkt.
19 099,07
4
STRZELEC Agencja Ochrony Osób i Mienia
Ul. Kościuszki 47, 16 – 400 Suwałki
19 099,07
X 100 = 93,37 pkt.
93,37 pkt.
20 455,74

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pieczątka o treści :

D Y R E K T O R
                      Inż. Piotr Marian Luto /-/ podpis nieczytelny
 
 
Suwałki, 10.12.2010 rok

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2010-12-10

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2010-12-10

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2010-12-10