Zamówienie Nr OSGK/11/2010 z dnia 2010-11-24 - Przetarg nieograniczony na usługi z zakresu gospodarki odpadami na rzecz Urzędu Miejskiego w Suwałkach w 2011 r

Data wydania 2010-11-24
Numer OSGK/11/2010
Tytuł Przetarg nieograniczony na usługi z zakresu gospodarki odpadami na rzecz Urzędu Miejskiego w Suwałkach w 2011 r
                                                                              Suwałki, dnia 24 listopada 2010 r.
 
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK
Urząd Miejski , ul. Mickiewicza 1 , 16-400 Suwałki
 
ogłasza przetarg nieograniczony na
 
”Usługi z zakresu gospodarki odpadami na rzecz Urzędu Miejskiego
w Suwałkach w 2011 r.”
 
Zamówienia udziela się w trybie przetargu nieograniczonego podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Kod: CPV 90533000-2
 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego: w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1 – pokój 210, w godz. 8.00 -15.30, lub pobrać ze strony internetowej: http://bip.um.suwalki.pl/Przetargi_sekcja/Przetargi.htm
 
 
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadania pn.: ”Usługi z zakresu gospodarki odpadami na rzecz Urzędu Miejskiego w Suwałkach w 2011 r.” a w szczególności:
1) Selektywną zbiórkę odpadów komunalnych opakowaniowych, na bazie pojemników zlokalizowanych na terenach publicznych.
2) Kwartalną zbiórkę i wywóz odpadów wielkogabarytowych oraz opakowań po farbach, lakierach i rozpuszczalnikach.
3) Ustawienie w 7 aptekach na terenie miasta Suwałk, plastikowych, odpowiednio oznakowanych, jednorazowych pojemników, z otworem wrzutowym na przeterminowane leki (odpady z podgrupy 18 01) oraz zbiórkę tych odpadów i przekazanie ich do utylizacji specjalistycznej firmie.
4) Wystawienie i opróżnianie przez cały rok 2 sztuk kontenerów na wyznaczonych terenach komunalnych - załącznik nr 7. Ponadto, wystawianie i opróżnianie w ciągu roku 10 pojemników P-1.1, przy okazji imprez organizowanych przez Zamawiającego, w miejscach i terminie wskazanych wcześniej przez Zamawiającego.
5) Zbieranie z terenów komunalnych padłych zwierząt oraz ich wywóz do pojemnika do gromadzenia tego typu odpadów na składowisku odpadów przy ul. Staniszewskiego.
6) Przeprowadzenie akcji wiosennego sprzątania miasta.
2. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych, o której mowa w ust 1 pkt 1) obejmuje regularny wywóz surowców wtórnych z 54 szt. pojemników wrzutowych o pojemności 1,7 m3przystosowanych do opróżniania za pomocą dźwignika HDS. Przed przystąpieniem do użytkowania pojemniki należy odnowić poprzez ich odmalowanie.
3. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz opakowań o których mowa w ust 1 pkt 2) prowadzona jest w pierwszej dekadzie pierwszego miesiąca każdego kwartału wg harmonogramu uzgodnionego z Zamawiającym i podawanego przez Wykonawcę do wiadomości publicznej za pośrednictwem lokalnej rozgłośni radiowej.
    Odpady wielkogabarytowe oraz opakowania po farbach i lakierach umieszczane są przez mieszkańców:
· w budownictwie jednorodzinnym – przed posesjami,
· w budownictwie wielorodzinnym – przy miejscach ustawienia pojemników na odpady komunalne,
4. Pojemniki i kontenery stosowane w działaniach, o których mowa w ust 1 pkt 1) oraz 4) opróżniane są min. dwa razy w miesiącu lub w przypadku przepełnienia na zgłoszenie telefoniczne.
5. Odpady, o których mowa w ust 1 pkt 3) będą odbierane na zgłoszenie telefoniczne dokonywane przez apteki.
6. Zbieranie, o którym mowa w ust 1. pkt 5) prowadzone będzie na zgłoszenie telefoniczne:
·  Straży Miejskiej,
·  Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach,
·  Zakładu Usług Komunalnych,
·  Miejskiej Dyrekcji Inwestycji,
 niezwłocznie, nie później niż 0,5 godz. od zgłoszenia telefonicznego.
7. Wykonawca utrzymuje pojemniki i kontenery, o których mowa w ust 4 oraz miejsca ich ustawienia w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym.
8. Surowce wtórne zebrane w ramach selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, o której mowa w ust 1 pkt 1), dostarczone każdy oddzielnie oraz odpady wielkogabarytowe i opakowania po farbach i lakierach zebrane w ramach zbiórki o której mowa w ust 1 pkt 2) przyjmowane są w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych nieodpłatnie.
9. Przeprowadzenie akcji, o której mowa w ust. 1 pkt 6) polega na:
·  wystawieniu pojemników KP-7 lub innych o podobnej pojemności, w 100 miejscach na terenie miasta. Wykaz miejsc wystawienia 80 pojemników stanowi załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji. Miejsca wystawienia pozostałych 20 sztuk pojemników zostaną określone przez Zamawiającego, po określeniu wynikłych w trakcie realizacji zamówienia potrzeb.
·  wywozie zebranych odpadów wraz z uprzątnięciem miejsc wokół wystawionych pojemników
10. Szczegółowy harmonogram wystawienia pojemników podczas akcji, o której mowa w ust. 1 pkt 6) zostanie uzgodniony z Zamawiającym na tydzień przed realizacją zadania. Czas wystawienia pojemnika w jednym miejscu – 1 dzień.
11. Odpady zebrane w wyniku akcji, o której mowa w ust. 1 pkt 6) należy wywieść do ZUOK w Suwałkach, gdzie zostaną przyjęte nieodpłatnie.
12.  Lokalizację pojemników i kontenerów używanych w zadaniu określają załączniki nr 5, 6, 7 i 8 do SIWZ.
 
Termin realizacji zamówienia: 01.01.2011 r. – 31.12.2011 r.
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
I. Spełniają warunki udziału w postępowaniu:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia:
·   posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (nie dotyczy gminnych jednostek organizacyjnych),
·   posiadają zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne o kodzie: 02 01 81, 02 01 82
·   posiadają zezwolenie na zbieranie odpadów o kodach: 02 01 81, 02 01 82 oraz 18 01
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
3) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia tj.
·   posiadają 16 sztuk kontenerów KP-7 lub innych o podobnej pojemności,
·   posiadają przeszkolonych kierowców pojazdów w zakresie przewożenia towarów niebezpiecznych,
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
II. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielnie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1.
III. Wniosą wadium.
 
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”. na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach załączonych do oferty.
 
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.
 
Ocena spełnienia warunków przez Oferentów dokonana zostanie na podstawie następujących dokumentów:
1. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1 ustawy.
2. Oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24. ust 1 ustawy.
3. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
4. Kopii zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (nie dotyczy gminnych jednostek organizacyjnych),
5. Kopii zezwolenia na transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne o kodzie: 02 01 81, 02 01 82
6. Kopii zezwolenia na zbieranie odpadów o kodach: 02 01 81, 02 01 82 oraz 18 01
7. Kopii licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy, dla pojazdów przewożących odpady niebezpieczne
8. Zaświadczenia o przeszkoleniu kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne
9. Listy sprzętu w dyspozycji Wykonawcy służącego do realizacji zamówienia – 16 sztuk pojemników KP-7 lub innych o podobnej pojemności.
10.Dowodu wniesienia wadium.
11. W przypadkukorzystania z wiedzy, doświadczenia, potencjału technicznego podmiotu, który nie należy do Wykonawcy, pisemnego zobowiązania innych podmiotów lub inny dokument wykazujący i potwierdzający, że będzie mógł korzystać z zasobów tych podmiotów w zakresie niezbędnym do wykonywania zamówienia stanowiącego przedmiot postępowania.
 
Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, z zasobów których będzie korzystał Wykonawca, kopie dokumentów dotyczące odpowiednio wykonawcy lub podmiotu są potwierdzane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub podmiot.
 
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu powinno być podpisane przez Pełnomocnika upoważnionego przez wszystkich Wykonawców.
 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
· nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
· nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski

 

Wymagania dotyczące wadium:

1. Przed upływem terminu złożenia ofert Wykonawca wniesie jako część swojej oferty wadium w wysokości 2 tys. PLN (słownie: dwa tysiące złotych).

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a. pieniądzu;
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c. gwarancjach bankowych;
d. gwarancjach ubezpieczeniowych;
e.poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2007r Nr 42, poz.275).
 
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215. W tym przypadku wadium uważa się za skuteczne wniesione jeżeli środki wpłyną na rachunek Zamawiającego przed terminem składania ofert.
 Kserokopię dowodu wniesienia wadium należy złożyć w ofercie.
Wadium w pozostałych formach – oryginały – muszą być wniesione w pok. nr 210 Urzędu Miejskiego w Suwałkach ul. Mickiewicza 1.
Wykonawca - dla celów dowodowych – powinien uzyskać dla siebie potwierdzenie złożenia wadium
3. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
4. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, lub pełnomocnictw chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.
 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
 
Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się jednym kryterium : cena
Znaczenie kryterium – 100%.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej oraz ustanawiać dynamicznego systemu zakupów a także nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z wykorzystaniem aukcji elektronicznej.
 
Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1, pokój nr 5 (kancelaria ogólna), w terminie do godz. 9.00 dnia 6 grudnia 2010 r.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 grudnia 2010 r. o godz. 9:30 w pokoju 207 Urzędu Miejskiego.
Oferenci pozostaną związani ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
  
Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.11.2010 r. pod numerem: 335131 – 2010

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Eugeniusz Dariusz Przybysz - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Izabela Skorupska

Wprowadzający: Izabela Skorupska

Data wprowadzenia: 2010-11-24

Modyfikujący: Izabela Skorupska

Data modyfikacji: 2010-11-24

Opublikował: Izabela Skorupska

Data publikacji: 2010-11-24