Zamówienie Nr ZBM/04/2011 z dnia 2011-02-15 - Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu elewacji z robotami wewnętrznymi budynku przychodni medycznej, laboratorium i apteki przy ul. Młynarskiego 9 oraz wymiana drzwi zewnętrznych w budynku przychodni medycznej przy ul. Putry 9 w Suwałkach

Data wydania 2011-02-15
Numer ZBM/04/2011
Tytuł Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu elewacji z robotami wewnętrznymi budynku przychodni medycznej, laboratorium i apteki przy ul. Młynarskiego 9 oraz wymiana drzwi zewnętrznych w budynku przychodni medycznej przy ul. Putry 9 w Suwałkach
Dotyczy : zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 04 marca 2011 roku ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia : 53671 - 2011 z dnia 15.02.2011 roku na Remont elewacji z robotami wewnętrznymi budynku przychodni medycznej , laboratorium i apteki przy ul. Młynarskiego 9 oraz wymiana drzwi zewnętrznych w budynku przychodni medycznej przy ul. Putry 9 w Suwałkach.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami ) Zamawiający prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  informuje,  o wyborze najkorzystniejszej oferty i złożonych wszystkich ofert w przetargu.
 
W postępowaniu wpłynęło 14 ofert. Z postępowania został wykluczony wykonawca Zakład Ogólnobudowlany „BUDMIŚ”, Czesław Misiewicz, ul. Łódzka 5, 16 – 400 Suwałki - na mocy art. 24 ust 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z art. 89 ust 5 ustawy PZP zamawiający  odrzuca ofertę jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca nie wniósł wymaganego wadium określonego w SIWZ.
Pozostałe ofertyodpowiadają wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w SIWZ i zostały uznane jako ważne.
 
 Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu i kryterium oceny ofert ( cena 100% ) Zamawiający ustalił, że oferta Zakładu Budowlano – Remontowego „PAŁMAT” Mirosław Truchan, 16 – 400 Suwałki, ul. Korczaka 4/19 w zakresie remontu elewacji z robotami wewnętrznymi budynku przychodni medycznej , laboratorium i apteki przy ul. Młynarskiego 9 oraz wymiany drzwi zewnętrznych w budynku przychodni medycznej przy ul. Putry 9 w Suwałkach, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w SIWZ i zostaje uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru.
 
 
 
Pozostałe ważne oferty przedstawiają się następująco :
 
1.       OFERTA NR 2 : Przedsiębiorstwo Projektowo Budowlane ARKADA , 16 – 400 Suwałki, ul. Kowalskiego 24/16 – cena brutto : 263 835,00 zł
 
 
2.       OFERTA NR 3 : Zakład Remontowo Budowlany Instalacje Elektryczne Sanitarne i CO, Zefir Marian Nowikowski, 16 – 420 Raczki, ul. 1 Maja 42 – cena brutto : 199 000,00 zł
 
3.       OFERTA NR 4 : Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe LOBUD, Leszek Ostrowski, ul. Leśna 46, 16 – 400 Suwałki – cena brutto : 205 264,95 zł
 
 
4.       OFERTA NR 5 : Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego – Szymon Racis, ul. Cicha 8 , 16 – 400 Suwałki – cena brutto : 216 156,82 zł
 
5.       OFERTA NR 6 : Gober Firma Budowlana, Szymon Gober, ul. M. Konopnickiej 7/18, 16 – 400 Suwałki – cena brutto : 195 985,59 zł
 
 
6.       OFERTA NR 7 : Zakład Ogólnobudowlany Wiesław Zieliński, ul. Zastawie 8, 16 – 400 Suwałki – cena brutto : 187 447,07 zł
 
7.       OFERTA NR 8: Zakład Budowlano – Remontowy „PAŁMAT” Mirosław Truchan, 16 – 400 Suwałki, ul. Korczaka 4/19  - cena brutto : 145 000,00 zł
 
8.       OFERTA NR 9: Remonty – Wykończenia, Szymon Suchocki, ul. Klasztorna 40 , 16 – 400 Suwałki. – cena brutto : 172 057,69 zł
 
9.       OFERTA NR 10 : Pracowniczy Ośrodek Maszynowy w Augustowie Spółka z o.o, ul. Tytoniowa 4, 16 – 300 Augustów – cena brutto : 202 925,27 zł
 
10.   OFERTA NR 11: Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowe „ELFAS” Antoni Wincza, 16 – 400 Suwałki, ul. Falka 16 - cena brutto : 204 000,00 zł
 
11.   OFERTA NR 12: „REM-BUD” I. Butkiewicz i wspólnicy Spółka jawna, ul. Sejneńska 57, 16 – 400 Suwałki – cena brutto : 244 709,34 zł
 
12.   OFERTA NR 13: Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „SOFIX” Stanisław Sofiński, ul. Chopina 20, 16 – 400 Suwałki – cena brutto : 214 162,69 zł
 
13.   OFERTA NR 14: Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy s.c Wiesława Stankiewicz i Tomasz Stankiewicz, ul. Jasna 3, 16 – 400 Suwałki – cena brutto : 227 250,00 zł
 
 
 
 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po 21 marca 2011 roku.
 
 
 
 
Pieczątka o treści :
Z-ca D Y R E K T O R A
ds. Technicznych
        Wiesław Lange /-/ podpis nieczytelny
 
Suwałki dnia 11.03.2011 rok
 
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2011-03-11

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2011-03-11

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2011-03-11