Zamówienie Nr OSGK/01/2011 z dnia 2011-02-16 - Dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów - udzielenie zamówienia

Data wydania 2011-02-16
Numer OSGK/01/2011
Tytuł Dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów - udzielenie zamówienia
 
Urząd Zamówień Publicznych
Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:
http://www.portal.uzp.gov.pl
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
 
           Zamieszczanie obowiązkowe
        Zamieszczanie nieobowiązkowe
 
Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego                                        Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów  
Zawarcia umowy ramowej                                     
 
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych?
   takNumer ogłoszenia w BZP: 8704-2011                  nie   
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia?
  Tak                nie   
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 I.1) Nazwa i adres
Nazwa: Urząd Miejski w Suwałkach
 
Adres pocztowy: Mickiewicza 1
Miejscowość:
Suwałki
Kod pocztowy:
16-400
Województwo:
podlaskie
Tel.: 087 562 82 10
 
Faks: 087 562 80 98
 
I.2) Rodzaj zamawiającego
  Administracja rządowa centralna                                        Uczelnia publiczna
  Administracja rządowa terenowa                                        Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego  
  Administracja samorządowa                                               Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
  Podmiot prawa publicznego                                                Inny (proszę określić):           
  Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa,
        sąd lub trybunał
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
Dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów
II.2) Rodzaj zamówienia:     Roboty budowlane                     Dostawy                             Usługi X
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia
1. 1. 1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania i dostarczenia 130 tys szt worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
2. Dostawa składać będzie się z:
a)worków zielonych z foli LDPE recykling o rozmiarze 550x1050x0,050 mm do selekcji   opakowań szklanych,
b)worków niebieskich z foli LDPE recykling o rozmiarze 700x1050x0,05 mm do selekcji odpadów papierowych,
c)worków żółtych z foli LDPE recykling o rozmiarze 700x1050x0,035 mm do selekcji opakowań plastikowych i metalowych,
d)worków czerwonych z foli LDPE recykling o rozmiarze 700x1050,035 mm do selekcji butelek plastikowych typu PET.
3. Nadruk na worki powinien być wykonany w kolorze czarnym, w sposób czytelny, zgodny z załącznikiem nr 5 do SIWZ.
4. Przed wykonaniem zamówienia nadruk, w tym wielkość czcionki, powinien zostać uzgodniony z Zamawiającym.
5. Worki dostarczone zostaną w dwóch partiach:
a) pierwsza partia będzie zawierała:
·         10 tys szt worków żółtych,
·         10 tys worków czerwonych,
b) druga partia będzie zawierała:
·         45 tys szt. worków żółtych,
·         45 tys worków czerwonych,
·         10 tys szt. worków zielonych,
·         10 tys szt. worków niebieskich.
 
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 
Słownik główny
 
Główny przedmiot
19.50.00.00-1
 
 
 
Dodatkowe przedmioty
 
...-
...-
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) tryb udzielenia zamówienia
Przetarg nieograniczony       
Przetarg ograniczony          
Negocjacje z ogłoszeniem   
Dialog konkurencyjny       
 
Negocjacje bez ogłoszenia
Zamówienie z wolnej ręki
Zapytanie o cenę
Licytacja elektroniczna
 
 
 
 
III.2) Informacje administracyjne
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
    tak     wskazać projekt/program:                                    nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część Nr (jeżeli dotyczy):1)    Nazwa (jeżeli dotyczy):1)    _______________________________________________
IV.1) Data udzielenia zamówienia:     16/02/2011
IV.2) Liczba otrzymanych ofert: 6
IV.3) Liczba odrzuconych ofert: 1
IV.4) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia2)
Nazwa: Przedsiębiorstwo Tworzyw Sztucznych Kwasek Janusz
 
 
Adres pocztowy: ul. Boczna Kasprowicza 4
 
Miejscowość: Łańcut
 
Kod pocztowy:37-100
Kraj/województwo: podkarpackie
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)3)
Wartość   26.400,00         PLN        
 
IV.6) Informacja O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 
 Cena wybranej oferty­­­­­­­­­­­­­­4) 26.400,00 netto
Oferta z najniższą ceną5)26.400,00 / Oferta z najwyższą ceną5) 39.500,00
Waluta: PLN
--------------------------- (Wykorzystać powyższą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------
1)Nie wypełniać w przypadku zawarcia umowy ramowej
2)W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, należy podać wszystkich wykonawców
3)W przypadku składania ofert częściowych szacunkową wartość zamówienia podaje się dla danej części zamówienia
4) W przypadku składania ofert częściowych należy brać pod uwagę cenę wybranej oferty dla danej części zamówienia, a w przypadku cen jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową wybranej oferty przez zakładaną ilość lub zakres zamówienia
5) Należy brać pod uwagę wszystkie oferty złożone w danej części zamówienia (w tym oferty odrzucone), a w przypadku cen jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową oferty przez zakładaną ilość lub zakres zamówienia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ZAŁĄCZNIK I
 
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia
z wolnej ręki albo zapytania o cenę
 
1.       Podstawa prawna
Postępowanie prowadzono w trybie …………………………………… na podstawie art. …..  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
 
   2. Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Eugeniusz Dariusz Przybysz - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Klimek

Wprowadzający: Kamil Klimek

Data wprowadzenia: 2011-02-28

Modyfikujący: Kamil Klimek

Data modyfikacji: 2011-02-28

Opublikował: Kamil Klimek

Data publikacji: 2011-02-28