Zamówienie Nr ZBM/05/2011 z dnia 2011-02-17 - Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu porządku na nieruchomościach zarządzanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach przez okres jednego roku

Data wydania 2011-02-17
Numer ZBM/05/2011
Tytuł Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu porządku na nieruchomościach zarządzanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach przez okres jednego roku
Dotyczy :  zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 08 marca 2011 roku ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia : 56083 - 2011 z dnia 17.02.2011 roku na wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu porządku na nieruchomościach zarządzanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach przez okres jednego roku
 
 
OGLOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami ) Zamawiający prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu i kryterium oceny ofert ( cena 100% ) ustalił, że oferta firmy Zakład Handlowo – Produkcyjno – Usługowy WRZOS Janusz Chmielewski, ul. Noniewicza 3, 16 – 400 Suwałki z ceną brutto : 679 872,00 zł brutto, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w SIWZ i zostaje uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru.
 
W postępowaniu wpłynęła 1 ważna oferta.
 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po 15 marca 2011 roku.

 

Pieczątka o treści :
D Y R E K T O R
                                Inż. Piotr Marian Luto /-/ podpis nieczytelny
 
 
 
 
Suwałki, dnia 10.03.2011 rok

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2011-03-10

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2011-03-10

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2011-03-10