Zamówienie Nr OSGK.271.1.2011 z dnia 2011-02-22 - Wykonanie rekultywacji składowiska odpadów w Suwałkach - Ogłoszenie o przetargu

Data wydania 2011-02-22
Numer OSGK.271.1.2011
Tytuł Wykonanie rekultywacji składowiska odpadów w Suwałkach.
 
 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:58962-2011:TEXT:PL:HTML
 
PL-Suwałki: Rekultywacja terenu
2011/S 36-058962
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
Usługi
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
 
                 
NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
 
Gmina Miasta Suwałkiul. Mickiewicza 1Kontaktowy: Urząd Miejski w SuwałkachDo wiadomości: Dariusz Przybysz16-400 SuwałkiPOLSKATel. +48 875628000E-mail: osgk@um.suwalki.plFaks +48 875628098
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej www.um.suwalki.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnegooraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktukontaktowego
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podanowyżej dla punktu kontaktowego
                 
RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
OPIS
                 
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Wykonanie rekultywacji składowiska odpadów w Suwałkach.
                 
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług
Usługi
Kod NUTS PL345
                 
Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego
                 
Informacje na temat umowy ramowej
                 
Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
Wykonanie rekultywacji składowiska odpadów w Suwałkach.
                 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45112330, 77314100, 77211600, 45255110
                 
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Nie
                 
Podział na części
Tak
oferty należy składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
                 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Nie
                 
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
                 
Całkowita wielkość lub zakres
Część I:
Wykonanie technicznej części rekultywacji składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach.
W skład zadania wchodzi:
1. Wykonanie odgazowania wraz z wykonaniem ogrodzenia studni odgazowujących.
2. Odnowienie ogrodzenia składowiska.
3. Wykonanie rekultywacji technicznej składowiska.
4. Wykonanie działania z zakresu promocji projektu „Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul.Staniszewskiego w Suwałkach” tj:
— przed rozpoczęciem prac wykonanie i montaż tablicy informacyjnej,
— po zakończeniu prac zastąpienie tablicy informacyjnej tablicą pamiątkową.
Zadanie należy wykonać zgodnie z:
1. Decyzją Prezydenta Miasta Suwałk nr OSGK.I.0114-58/10 z dnia 18.6.2010 r. wyrażającą zgodę nazamknięcie w całości składowiska odpadów zlokalizowanego na działce o nr geodezyjnym 33948/1 w msc.Suwałki przy ul. Staniszewskiego – załącznik nr 7 do SIWZ,
2. Planem rekultywacji składowiska miejskiego odpadów przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach – załącznik nr 8do SIWZ.
Opis prac składających się na zadanie zawiera przedmiar prac – załącznik nr 9 do SIWZ oraz specyfikacjatechniczna – załącznik nr 10 do SIWZ.
Wykonawca zobowiązany jest udzielić 3 letniej gwarancji na wykonane prace.
Wykonawca będzie musiał uzyskać decyzję administracyjną – zezwolenie na odzysk odpadów.
Część II:
Wykonanie biologicznej części rekultywacji składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach.
W skład zadania wchodzi:
1. Zakup materiału siewnego i sadzonek drzew,
2. Wykonanie trawników,
2. Sadzenie drzew i krzewów.
Zadanie należy wykonać zgodnie z:
1. Decyzją Prezydenta Miasta Suwałk nr OSGK.I.0114-58/10 z dnia 18.6.2010 r. wyrażającą zgodę nazamknięcie w całości składowiska odpadów zlokalizowanego na działce o nr geodezyjnym 33948/1 w msc.Suwałki przy ul. Staniszewskiego – załącznik nr 7 do SIWZ,
2. Planem rekultywacji składowiska miejskiego odpadów przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach – załącznik nr 8do SIWZ.
 
Opis prac składających się na zadanie zawiera przedmiar prac – załącznik nr 11 do SIWZ oraz specyfikacjatechniczna – załącznik nr 12 do SIWZ.
Wykonawca zobowiązany jest udzielić 3 letniej gwarancji na wykonane prace.
Część III:
Wykonania 5 piezometrów na składowisku miejskim przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach.
Zadanie należy wykonać zgodnie z projektem prac geologicznych stanowiących załącznik nr 13 do SIWZ.
Wykonawca zobowiązany jest udzielić 3 letniej gwarancji na wykonane prace.
 
 
                 
Opcje
Nie
                 
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Okres w miesiącach: 31 (od udzielenia zamówienia):
 
INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI
CZĘŚĆ NR 1
NAZWA Część I: Wykonanie technicznej części rekultywacji składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego wSuwałkach
                 
KRÓTKI OPIS
Wykonanie technicznej części rekultywacji składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach.
                 
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
45112330
                 
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
W skład zadania wchodzi:
1. Wykonanie odgazowania wraz z wykonaniem ogrodzenia studni odgazowujących.
2. Odnowienie ogrodzenia składowiska.
3. Wykonanie rekultywacji technicznej składowiska.
4. Wykonanie działania z zakresu promocji projektu „Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul.Staniszewskiego w Suwałkach” tj:
— przed rozpoczęciem prac wykonanie i montaż tablicy informacyjnej,
— po zakończeniu prac zastąpienie tablicy informacyjnej tablicą pamiątkową.
Zadanie należy wykonać zgodnie z:
1. Decyzją Prezydenta Miasta Suwałk nr OSGK.I.0114-58/10 z dnia 18.6.2010 r. wyrażającą zgodę nazamknięcie w całości składowiska odpadów zlokalizowanego na działce o nr geodezyjnym 33948/1 w msc.Suwałki przy ul. Staniszewskiego – załącznik nr 7 do SIWZ,
2. Planem rekultywacji składowiska miejskiego odpadów przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach – załącznik nr 8do SIWZ.
Opis prac składających się na zadanie zawiera przedmiar prac – załącznik nr 9 do SIWZ oraz specyfikacjatechniczna – załącznik nr 10 do SIWZ.
Wykonawca zobowiązany jest udzielić 3 letniej gwarancji na wykonane prace.
Wykonawca będzie musiał uzyskać decyzję administracyjną – zezwolenie na odzysk odpadów.
                 
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASUTRWANIA ZAMÓWIENIA
Okres w miesiącach: 28 (od udzielenia zamówienia)
                 
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostanie wykonane do 30.8.2013 r., przy czym:
 
— tablica informująca o projekcie zgodna z wytycznymi instytucji zarządzającej Regionalnym ProgramemOperacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 zostanie zamontowana przed rozpoczęciem robót,
— odgazowanie wraz z wykonaniem ogrodzenia studni odgazowujących zostanie wykonane do 30.11.2011 r.,
— odnowienie ogrodzenia składowiska zostanie wykonane do 30.6.2011 r.
 
CZĘŚĆ NR 2
NAZWA Część II: Wykonanie biologicznej części rekultywacji składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego wSuwałkach
 
                 
KRÓTKI OPIS
Wykonanie biologicznej części rekultywacji składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach.
                 
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
77314100, 77211600
                 
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
W skład zadania wchodzi:
1. Zakup materiału siewnego i sadzonek drzew,
2. Wykonanie trawników,
2. Sadzenie drzew i krzewów.
Zadanie należy wykonać zgodnie z:
1. Decyzją Prezydenta Miasta Suwałk nr OSGK.I.0114-58/10 z dnia 18.6.2010 r. wyrażającą zgodę nazamknięcie w całości składowiska odpadów zlokalizowanego na działce o nr geodezyjnym 33948/1 w msc.Suwałki przy ul. Staniszewskiego – załącznik nr 7 do SIWZ,
2. Planem rekultywacji składowiska miejskiego odpadów przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach – załącznik nr 8do SIWZ.
Opis prac składających się na zadanie zawiera przedmiar prac – załącznik nr 11 do SIWZ oraz specyfikacjatechniczna – załącznik nr 12 do SIWZ.
Wykonawca zobowiązany jest udzielić 3 letniej gwarancji na wykonane prace.
                 
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASUTRWANIA ZAMÓWIENIA
Okres w miesiącach: 31 (od udzielenia zamówienia)
                 
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostanie wykonane do 30.11.2013 r.
 
CZĘŚĆ NR 3
NAZWA Część III: Wykonania 5 piezometrów na składowisku miejskim przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach
                 
KRÓTKI OPIS
Wykonania 5 piezometrów na składowisku miejskim przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach.
                 
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
45255110
                 
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Zadanie należy wykonać zgodnie z projektem prac geologicznych stanowiących załącznik nr 13 do SIWZ.
Wykonawca zobowiązany jest udzielić 3 letniej gwarancji na wykonane prace.
                 
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASUTRWANIA ZAMÓWIENIA
Okres w miesiącach: 2 (od udzielenia zamówienia)
                 
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostanie wykonane do 31.5.2011 r.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
                 
WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
                 
Wymagane wadia i gwarancje
1. Przed upływem terminu złożenia ofert Wykonawca wniesie jako część swojej oferty wadium w wysokości:
— 60 000 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) na I część zamówienia,
— 30 000 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) na II część zamówienia,
— 1 000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) na III część zamówienia.
(w przypadku złożenia oferty na kilka części zamówienia Wykonawca wnosi wadium w wysokości sumy wartościwadium dla poszczególnych części zamówienia).
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, żeporęczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. outworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2007 r. nr 42 poz.275).
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Suwałkachnr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 w terminie do dnia 7.4.2011 r. do godz. 10:00.
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
4. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty jest termin uznaniakwoty na rachunku Zamawiającego.
5. Wadium w pozostałych formach – oryginały – muszą być wniesione w pok. nr 209 Urzędu Miejskiego wSuwałkach ul. Mickiewicza 1.
6. Kserokopię dowodu wniesienia wadium należy złożyć w ofercie.
7. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lubunieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeliw wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosiwadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadiumniezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenianależytego wykonania umowy.
10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływemterminu składania ofert.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stroniewykonawcy.
12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie zgodniez art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw,chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.
                 
Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących
Załączniki nr 6.1, 6.2, 6.3 do SIWZ - wzór umowy:
— dla części I - 1. Cena za cały przedmiot umowy wynosi: netto ... PLN, słownie ... złotych, podatek VAT ...PLN, słownie ...złotych, brutto...złotych, słownie ... złotych.
2. Podatek VAT zostanie bezpośrednio doliczony do faktury.
3. Rozliczenie robót następować będzie na podstawie kosztorysu powykonawczego, za rzeczywiście wykonanei odebrane roboty oraz w oparciu o ofertowe ceny jednostkowe określone w ofercie przetargowej.
4. Należność za przedmiot umowy będzie wypłacana przelewem na podstawie faktur częściowychwystawianych przez Wykonawcę jeden raz w kwartale kalendarzowym, oraz faktury końcowej, płatnych wterminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury.
5. Podstawą do wystawienia faktur częściowych jest dla Wykonawcy protokół odbioru elementów wykonanychrobót, udokumentowanych obmiarami potwierdzonymi przez nadzorującego, a do wystawienia faktury końcowejprotokół odbioru końcowego udokumentowanych obmiarami potwierdzonymi przez nadzorującego.
6. Termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku Zamawiającego nastąpi najpóźniej wostatnim dniu płatności.
— dla części II - 1. Cena za cały przedmiot umowy wynosi:netto ... PLN, słownie... złotych, podatek VAT... PLN,słownie... złotych, brutto... złotych, słownie ... złotych.
2. Podatek VAT zostanie bezpośrednio doliczony do faktury.
3. Rozliczenie robót następować będzie na podstawie kosztorysu powykonawczego, za rzeczywiście wykonanei odebrane prac oraz w oparciu o ofertowe ceny jednostkowe określone w ofercie przetargowej.
4. Należność za przedmiot umowy będzie wypłacana przelewem na podstawie faktur częściowychwystawianych przez Wykonawcę jeden raz w kwartale kalendarzowym, oraz faktury końcowej, płatnych wterminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury.
5. Podstawą do wystawienia faktur częściowych jest dla Wykonawcy protokół odbioru elementów wykonanychprac, udokumentowanych obmiarami potwierdzonymi przez nadzorującego, a do wystawienia faktury końcowejprotokół odbioru końcowego udokumentowanych obmiarami potwierdzonymi przez nadzorującego.
6. Termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku Zamawiającego nastąpi najpóźniej wostatnim dniu płatności.
— dla części III - 1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 strony ustalają wynagrodzenieryczałtowe netto ...PLN, słownie... złotych, podatek VAT ... PLN, słownie ... złotych, brutto ... złotych, słownie...złotych.
2. Podatek VAT zostanie bezpośrednio doliczony do faktury.
3. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robótobjętych projektem prac geologicznych w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztówzwiązanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogącychmieć wpływ na koszty, niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowynie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszegoparagrafu.
4. Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej opłaconej po odbiorzekońcowym.
5. Należność za przedmiot umowy zostanie wypłacana przelewem na podstawie faktury wystawianych przezWykonawcę, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury.
6. Podstawą do wystawienia faktury jest dla Wykonawcy protokół odbioru końcowego wykonanych prac.
7. Termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku Zamawiającego nastąpi najpóźniej wostatnim dniu płatności.
 
Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
1) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy załączyćPełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formie oryginału lub kopiipotwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem,
2) w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba posiadająca Pełnomocnictwo musi ono zawierać zakresupełnomocnienia.
                 
Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia
Nie
                 
WARUNKI UDZIAŁU
                 
Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lubhandlowego
                 
Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W zakresie sytuacji ekonomiczneji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia udokumentują: posiadanie opłaconej polisy, a w przypadkujej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnejw zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia wartości nie mniejszejniż:
— 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych) dla części I zamówienia,
— 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) dla II części zamówienia,
— 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) dla III części zamówienia.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, woparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.
                 
Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
W zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia:
Dla Części I - wykonali zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli w okresie ostatnich 5 latprzed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,roboty polegające na rekultywacji składowiska o minimalnej pow. 4 ha lub roboty ziemne o łącznej wartości min.1 000 000,00 PLN.
Dla Części II - wykonali w sposób należyty w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, ajeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi polegające na urządzaniu terenówzielonych o łącznej wartości min. 600 000,00 PLN.
Dla Części III - wykonali zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli w okresie ostatnich 5lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,roboty polegające na budowie piezometrów lub studni wierconych.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, woparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.
                 
Zamówienia zastrzeżone
Nie
                 
SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
                 
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
Nie
                 
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych zawykonanie usługi
Nie
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
 
RODZAJ PROCEDURY
                 
Rodzaj procedury
Otwarta
                 
Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
                 
Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
                 
KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
                 
Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
                 
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Nie
 
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
                 
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
OSGK.271.1.2011
                 
Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Nie
                 
Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Dokumenty odpłatne Nie
                 
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
7.4.2011 - 10:00
 
Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
 
Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
 
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)
                 
Warunki otwarcia ofert
Data: 7.4.2011 - 10:30
Miejsce
Urząd Miejski w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1, pok. nr 146.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Nie
 
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
                 
JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ
Nie
                 
ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓWWSPÓLNOTOWYCH
Tak
odniesienie do projektów i/lub programów: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramachRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.
                 
INFORMACJE DODATKOWE
                 
PROCEDURY ODWOŁAWCZE
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
 
Prezes Krajowej Izby Odwoławczejul. Postępu 17a02-676 WarszawaPOLSKAE-mail: odwolania@uzp.gov.plTel. +48 224587801Internet: http://www.uzp.gov.plFaks +48 224587800
 
 
                 
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej przewidziane w DzialeVI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lubmiał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przezzamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjomwpisanym na listę Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami czynności Zamawiającego podjętej wpostępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany napodstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca sięniezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określić żądanie oraz wskazaćokoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołanie.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie:
a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę do jegowniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną;
b) w terminie 15 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę do jegowniesienia – jeżeli zostały przesłane w inny sposób niż w pkt 5, ppkt a).
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnychwarunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UniiEuropejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którympowzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościachstanowiących podstawę jego wniesienia.
 
                 
DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
17.2.2011
 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Eugeniusz Dariusz Przybysz - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2011-02-22

Modyfikujący: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2011-03-24

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2011-02-22