Data wydania 2011-03-15
Numer MDI/2/2011
Tytuł Miasto Suwałki ogłasza przetarg nieograniczony nr MDI/2/2011 pn.: "Poprawa warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach": — część 1 – Adaptacja pomieszczeń dla celów kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach, — część 2 – Wyposażenie pracowni budynku dydaktycznego Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach

 

 

SIWZ dostępna na stronie www.mdi.suwalki.pl

Dz.U./S S51

15/03/2011

83499-2011-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

1/10

15/03/2011S51

http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

1/10

PL-Suwałki: Meble i wyposażenie kuchni

2011/S 51-083499

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawy

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1)

NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Gmina Miasta Suwałkiul. Mickiewicza 1Kontaktowy: Miejska Dyrekcja InwestycjiDo wiadomości: Zygmunt Szutkiewicz16-400 SuwałkiPOLSKATel. +48 875659918E-mail: przetargi@mdi.suwalki.plFaks +48 876569926

Adresy internetowe

Ogólny adres instytucji zamawiającej www.um.suwalki.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:

 jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

 

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnegooraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem:jak podano wyżej dla punktukontaktowego

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:

I.2)

jak podanowyżej dla punktu kontaktowego

RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)

OPIS

II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą

Poprawa warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach:

— część 1 – Adaptacja pomieszczeń dla celów kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach,

— część 2 – Wyposażenie pracowni budynku dydaktycznego Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług

Dostawy

Główne miejsce realizacji dostawy Suwałki.

Kod NUTS PL345

 II.1.3)

Ogłoszenie dotyczy

Zamówienia publicznego

 II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

 II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)

Poprawa warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach:

— część 1 – Adaptacja pomieszczeń dla celów kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach,

— część 2 – Wyposażenie pracowni budynku dydaktycznego Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach.

 II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

39141000, 39221000, 39156000, 30140000, 39100000, 30200000, 32322000, 32321200, 30230000,48000000, 39313000, 45453000, 45450000, 45331200, 45331100, 45330000, 45316000

 II.1.7)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Nie

 II.1.8)

Podział na części

Tak

oferty należy składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

 II.1.9)

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych

Nie

 II.2)

WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn: „Poprawa warunków kształceniazawodowego w Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach”.

Część 1 – Adaptacja pomieszczeń dla celów kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach.

Część 2 – Wyposażenie pracowni budynku dydaktycznego Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach.

Dotyczy części 1.

Adaptacja pomieszczeń dla celów kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach:

2. Zakres zamówienia obejmuje remont budynku dydaktycznego Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Sejneńskiej wSuwałkach na który składa się:

— przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez wykonanie podjazdu z zewnątrz iremont łazienki, oraz zakup urządzenia do transportu osób niepełnosprawnych,

— adaptacja pomieszczeń dla celów kształcenia zawodowego:

—— roboty budowlane w tym:

——— rozebranie ścianek działowych,

——— rozebranie posadzek,

——— naprawa tynków na sufitach, wykonanie gładzi gipsowych i malowanie farbami emulsyjnymi,

——— wykonanie nowych ścianek działowych z płyt gipsowo - kartonowych na konstrukcji z profili metalowych,

——— naprawę tynków ścian, wykonanie gładzi gipsowych i malowanie farbami emulsyjnymi,

——— wykonanie okładzin ścian w pomieszczeniu kuchni i zaplecza z płytek glazurowanych,

——— wymianę i montaż stolarki okiennej i drzwiowej,

——— wykonanie nowych podłoży i posadzek,

——— wykonanie i montaż podjazdu dla osób niepełnosprawnych z profili stalowych zimno giętych,

—— roboty sanitarne w tym:

——— wykonanie wewnętrznej instalacji wod – kan,

——— wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej,

——— wykonanie instalacji ciepła technologicznego,

—— roboty elektryczne w tym:

——— demontaż instalacji z przewodów Al.,

——— montaż WLZ-tów i rozdzielni,

——— wykonanie instalacji wewnętrznej,

——— wykonanie połączeń wyrównawczych,

——— wykonanie instalacji odgromowej,

— stworzeniu możliwości poruszania się po schodach wewnątrz budynku poprzez zakup i montaż transporteraschodowego dla osób niepełnosprawnych typu Schodołaz kroczący.

3. Wykonanie elementów promocji projektu zgodnie z wymogami RPOWP na lata 2007-2013,

4. Szczegółowy zakres robót budowlanych zawierają załączone do SIWZ przedmiary robót, dokumentacjaprojektowa oraz szczegółowe specyfikacje techniczne.

Dotyczy części II.

Wyposażenie pracowni budynku dydaktycznego Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach:

6. Zakres zamówienia obejmuje wyposażenie budynku dydaktycznego Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Sejneńskiej wSuwałkach na którą składa się wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego:

— 2 pracowni komputerowych, 2 pracowni nauki języków obcych, pracowni gastronomiczno-hotelarskiej zpełnym zapleczem (kuchnia i zaplecze kuchenne, pokój hotelowy, recepcja), pracowni obsługi konsumenta,pracowni z kasami fiskalnymi, wyposażenie pracowni w sprzęt i pomoce naukowe do praktycznej nauki zawodu(maszyny i urządzenia) zgodnie z projektami, STW i formularzem cenowym - załącznikiem nr 2.2. do SIWZ.

7. Dostarczony sprzęt i wyposażenie musi być wysokiej jakości, o wysokich walorach użytkowych oraz spełniaćwymogi zawarte w projektach i formularzu cenowym. Użyte w dokumentacji projektowej i formularzu cenowymnazwy wyrobów i elementów, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą nie mają nacelu preferowania wyrobu lub materiałów danego producenta lub wskazać na wyrób, materiał lub element, którypowinien posiadać cechy – parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanego w projekcie.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i urządzeńniż opisane znakiem towarowym i/lub nazwą producenta pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanieparametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych w dokumentacji.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przezniego materiały, urządzenia spełniają określone wymagania przez Zamawiającego.

Ciężar udowodnienia, że wyrób jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającegospoczywa na składającym ofertę.

W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczno– jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) doużytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne (pod rygorem odrzuceniaoferty).

8. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymaganiamiZamawiającego wskazanymi w SIWZ.

9. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować dostawę na własny koszt oraz dostarczyć przedmiot zamówieniaw miejscu wskazanym w SIWZ.

11. Zamówienia będą realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiegona lata 2007–2013

 II.2.2)

Opcje

Nie

 II.3)

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI

Okres w miesiącach: 4 (od udzielenia zamówienia):

INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI

CZĘŚĆ NR 1

NAZWA Część 1 – Adaptacja pomieszczeń dla celów kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach

1)

KRÓTKI OPIS

Poprawa warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach.

Część 1 – Adaptacja pomieszczeń dla celów kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach.

 2)

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

45453000, 45450000, 45331200, 45331100, 45330000, 45316000

 3)

WIELKOŚĆ LUB ZAKRES

Zakres zamówienia obejmuje remont budynku dydaktycznego Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Sejneńskiej wSuwałkach na który składa się:

— przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez wykonanie podjazdu z zewnątrz iremont łazienki, oraz zakup urządzenia do transportu osób niepełnosprawnych,

— adaptacja pomieszczeń dla celów kształcenia zawodowego:

—— roboty budowlane w tym:

——— rozebranie ścianek działowych,

——— rozebranie posadzek,

——— naprawa tynków na sufitach, wykonanie gładzi gipsowych i malowanie farbami emulsyjnymi,

——— wykonanie nowych ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji z profili metalowych,

——— naprawę tynków ścian, wykonanie gładzi gipsowych i malowanie farbami emulsyjnymi,

——— wykonanie okładzin ścian w pomieszczeniu kuchni i zaplecza z płytek glazurowanych,

——— wymianę i montaż stolarki okiennej i drzwiowej,

——— wykonanie nowych podłoży i posadzek,

——— wykonanie i montaż podjazdu dla osób niepełnosprawnych z profili stalowych zimno giętych,

—— roboty sanitarne w tym:

——— wykonanie wewnętrznej instalacji wod–kan,

——— wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej,

——— wykonanie instalacji ciepła technologicznego,

—— roboty elektryczne w tym:

——— demontaż instalacji z przewodów Al.,

——— montaż WLZ-tów i rozdzielni,

——— wykonanie instalacji wewnętrznej,

——— wykonanie połączeń wyrównawczych,

——— wykonanie instalacji odgromowej,

— stworzeniu możliwości poruszania się po schodach wewnątrz budynku poprzez zakup i montaż transporteraschodowego dla osób niepełnosprawnych typu Schodołaz kroczący.

3. Wykonanie elementów promocji projektu zgodnie z wymogami RPOWP na lata 2007-2013,

4. Szczegółowy zakres robót budowlanych zawierają załączone do SIWZ przedmiary robót, dokumentacjaprojektowa oraz szczegółowe specyfikacje techniczne

 4)

WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASUTRWANIA ZAMÓWIENIA

Okres w miesiącach: 4 (od udzielenia zamówienia)

 5)

INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Termin wykonania I części zamówienia – do dnia 15.8.2011 r.

CZĘŚĆ NR 2

NAZWA Część 2 – Wyposażenie pracowni budynku dydaktycznego Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach

1)

KRÓTKI OPIS

Poprawa warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach.

Część 2 – Wyposażenie pracowni budynku dydaktycznego Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach.

 2)

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

39141000, 39221000, 39156000, 30140000, 39100000, 30200000, 32322000, 32321200, 30230000,48000000, 39313000

 3)

WIELKOŚĆ LUB ZAKRES

1. Zakres zamówienia obejmuje wyposażenie budynku dydaktycznego Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Sejneńskiej wSuwałkach na którą składa się wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego:

— 2 pracowni komputerowych, 2 pracowni nauki języków obcych, pracowni gastronomiczno-hotelarskiej zpełnym zapleczem (kuchnia i zaplecze kuchenne, pokój hotelowy, recepcja), pracowni obsługi konsumenta,pracowni z kasami fiskalnymi, wyposażenie pracowni w sprzęt i pomoce naukowe do praktycznej nauki zawodu(maszyny i urządzenia) zgodnie z projektami, STW i formularzem cenowym - załącznikiem nr 2.2. do SIWZ.

2. Dostarczony sprzęt i wyposażenie musi być wysokiej jakości, o wysokich walorach użytkowych oraz spełniaćwymogi zawarte w projektach i formularzu cenowym. Użyte w dokumentacji projektowej i formularzu cenowymnazwy wyrobów i elementów, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą nie mają nacelu preferowania wyrobu lub materiałów danego producenta lub wskazać na wyrób, materiał lub element, którypowinien posiadać cechy – parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanego w projekcie.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i urządzeńniż opisane znakiem towarowym i/lub nazwą producenta pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanieparametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych w dokumentacji.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przezniego materiały, urządzenia spełniają określone wymagania przez Zamawiającego.

Ciężar udowodnienia, że wyrób jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającegospoczywa na składającym ofertę.

W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczno– jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) doużytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne (pod rygorem odrzuceniaoferty).

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymaganiamiZamawiającego wskazanymi w SIWZ.

4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować dostawę na własny koszt oraz dostarczyć przedmiot zamówieniaw miejscu wskazanym w SIWZ

 4)

WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASUTRWANIA ZAMÓWIENIA

Okres w miesiącach: 4 (od udzielenia zamówienia)

 5)

INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Termin wykonania II części zamówienia – do dnia 25.8.2011 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1)

WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje

1. Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości: 15 000,00 (słownie złotych: piętnaścietysięcy) na całość zamówienia w tym na:

— część 1 – 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych),

— część 2 – 10.000,00 (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1. pieniądzu;

2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, żeporęczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3. gwarancjach bankowych;

4. gwarancjach ubezpieczeniowych;

5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. outworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2007 r. nr 42 poz.275).

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Miejskiej Dyrekcji Inwestycji wSuwałkach w Banku PKO SA O/Białystok nr 82 1240 5211 1111 0000 4921 9731 w terminie do dnia 29.4.2011r. do godz. 10:00 (decyduje data wpływu środków na rachunek zamawiającego). Kserokopię dowodu wniesieniawadium należy złożyć w ofercie.

Wadium w pozostałych formach – oryginały – muszą być wniesione w sekretariacie (pokój 115) MiejskiejDyrekcji Inwestycji w Suwałkach, ul. Sejneńska 82.

Oznacza to, że w terminie wniesienia wadium, w sekretariacie MDI muszą zostać złożone ww. formy wadium.Wykonawca - dla celów dowodowych – powinien uzyskać dla siebie potwierdzenie złożenia wadium wSekretariacie MDI.

3. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lubunieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

4. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadiumniezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenianależytego wykonania umowy.

5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływemterminu składania ofert,

6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium powyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołaniajego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przezZamawiającego.

7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stroniewykonawcy.

8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie w art. 26ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba żeudowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie

 III.1.2)

Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących

Dla cześći 1 - 1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie rozliczanych powykonawczo robótwynosi ..................... PLN brutto (słownie złotych: ....................................................) w tym podatek VAT .........(słownie...............................).

2. Rozliczenie robót następować będzie kosztorysami powykonawczymi, sporządzonymi na podstawierzeczywiście wykonanych i odebranych robót oraz w oparciu o ofertowe ceny jednostkowe określone w ofercieprzetargowej.

3. Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy będzie odbywała się na podstawie faktur częściowych i fakturykońcowej, w oparciu o sporządzone przez Zamawiającego z udziałem inspektora nadzoru, w obecnościWykonawcy protokoły odbioru zakończonych elementów robót oraz sprawdzony przez Zamawiającegokosztorys powykonawczy.

4. Termin zapłaty faktur Wykonawcy będzie wynosić do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktur wrazz dokumentami rozliczeniowymi.

Dla części 2 - 1. Płatność będzie dokonana po zakończeniu całości dostawy, w terminie do 30 dni od datydoręczenia prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.

2. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony Umowypotwierdzający zrealizowanie dostawy zgodnie z umową.

3. Protokół zdawczo-odbiorczy powinien zawierać opis pozycji asortymentowej z podaniem numeru seryjnegodla dostarczonego przedmiotu zamówienia lub innej formy umożliwiającej jego szczegółową identyfikację oraz zprzytoczeniem liczby sztuk, ceny jednostkowej i wartości.

 III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie

Grupa Wykonawców:

1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;

2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówieniapublicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, żepełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałemwszystkich dokumentów;

3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; faktustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencjaprowadzona będzie z Pełnomocnikiem;

4) jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciemumowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

 III.1.4)

Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia

Nie

 III.2)

WARUNKI UDZIAŁU

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lubhandlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Działalność prowadzona napotrzeby wykonywania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

 III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Za spełnienie warunkudotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający uzna posiadanie opłaconej polisy, potwierdzającejże Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalnościgospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia.

 III.2.3)

Zdolność techniczna

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

Dla część 1 - W celu potwierdzenia wiedzy i doświadczenia Wykonawcy winni udokumentować wykonaniezgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone w okresie ostatnich 5 lat przed upływemterminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie roboty budowlanepolegającą na budowie, przebudowie lub remoncie budynku na łączną wartość nie mniejszą niż 250 000,00PLN brutto.

Dla części 2 - W celu potwierdzenia wiedzy i doświadczenia Wykonawcy winni udokumentować należytewykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeliokres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie dostaw, których przedmiotem było wyposażenieodpowiadające przedmiotowi zamówienia, t.j. wyposażenie szkół i pracowni lub wyposażenie kuchni na kwotęłączną nie mniejszą niż 400 000,00 PLN brutto.

 III.2.4)

Zamówienia zastrzeżone

Nie

 III.3)

SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI

III.3.1)

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu

III.3.2)

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych zawykonanie usługi

IV.1)

RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1)

Rodzaj procedury

Otwarta

 IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)

KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

 IV.2.2)

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

Nie

 IV.3)

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą

MDI/2/2011

 IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Nie

 IV.3.3)

Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych

Dokumenty odpłatne Nie

 IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

29.4.2011 - 10:00

 IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

 IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)

 IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert

Data: 29.4.2011 - 10:30

Miejsce

Miejskiej Dyrekcji Inwestycji, ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki, POLSKA, pok. 12.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Nie

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1)

JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ

Nie

 VI.2)

ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓWWSPÓLNOTOWYCH

Tak

odniesienie do projektów i/lub programów: Zamówienia będą realizowane w ramach Regionalnego ProgramuOperacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007–2013.

 VI.3)

INFORMACJE DODATKOWE

VI.4)

PROCEDURY ODWOŁAWCZE

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczejul. Postępu 17a02-676 WarszawaPOLSKAE-mail: odwolania@uzp.gov.plTel. +48 224587801Internet: http://www.uzp.gov.plFaks +48 224587800

 VI.4.2)

Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej przewidziane w DzialeVI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lubmiał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przezzamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjomwpisanym na listę Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami czynności Zamawiającego podjętej wpostępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany napodstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca sięniezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określić żądanie oraz wskazaćokoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołanie.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę do jegowniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną;

b) w terminie 15 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę do jegowniesienia – jeżeli zostały przesłane w inny sposób niż w pkt 5, ppkt a).

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnychwarunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UniiEuropejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którympowzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościachstanowiących podstawę jego wniesienia.

 VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

 Departament Odwołańul. Postępu 17a02-676 WarszawaPOLSKAE-mail: odwolania@uzp.gov.plTel. +48 224587801Internet: http://www.uzp.gov.plFaks +48 224587800

 VI.5)

DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

10.3.2011

   

  Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:83499-2011:TEXT:PL:HTML

  Metryka strony

  Udostępniający: MDI w Suwałkach

  Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Zwolińska

  Wprowadzający: Dorota Zwolińska

  Data wprowadzenia: 2011-03-15

  Modyfikujący: Dorota Zwolińska

  Data modyfikacji: 2011-03-15

  Opublikował: Dorota Zwolińska

  Data publikacji: 2011-03-15