Zamówienie Nr ZBM/11/2011 z dnia 2011-04-12 - Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu elewacji z wymianą stolarki okiennej na budynku mieszkalnym zabytkowym przy ul. Kościuszki 43 (budynek główny wraz z oficyną od strony podwórza) w Suwałkach

Data wydania 2011-04-12
Numer ZBM/11/2011
Tytuł Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu elewacji z wymianą stolarki okiennej na budynku mieszkalnym zabytkowym przy ul. Kościuszki 43 (budynek główny wraz z oficyną od strony podwórza) w Suwałkach
Dotyczy : zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 29 kwietnia 2011 roku ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia : 74156 - 2011 z dnia 12.04.2011 roku na Remont elewacji z wymianą stolarki okiennej na budynku mieszkalnym zabytkowym przy ul. Kościuszki 43( budynek główny wraz z oficyną od strony podwórza) w Suwałkach.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami ) Zamawiający prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  informuje,  o wyborze najkorzystniejszej oferty i złożonych wszystkich ofert w przetargu.
 
W postępowaniu wpłynęły 3 oferty. Wszystkie ofertyodpowiadają wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w SIWZ i zostały uznane jako ważne.
 
 Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu i kryterium oceny ofert ( cena 100% ) Zamawiający ustalił, że oferta Zakładu Budowlano – Remontowego „PAŁMAT” Mirosław Truchan, 16 – 400 Suwałki, ul. Korczaka 4/19 w zakresie remontu elewacji z wymianą stolarki okiennej na budynku mieszkalnym przy ul. Kościuszki 43( budynek główny wraz z oficyną od strony podwórza) w Suwałkach odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w SIWZ i zostaje uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru.
 
W postępowaniu wpłynęły oferty jak niżej :
 
1.       OFERTA Nr 1 : Zakład Budowlano – Remontowy „PAŁMAT” Mirosław Truchan, 16 – 400 Suwałki, ul. Korczaka 4/19  - cena brutto : 69 600,00 zł
 
2.       OFERTA NR 2 : Zakład Ogólnobudowlany „BUDMIŚ”, Czesław Misiewicz, 16 – 400 Suwałki, ul. Łódzka 5 – cena brutto : 79 000,00 zł
 
3.       OFERTA NR 3 : Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy s.c Wiesława Stankiewicz i Tomasz Stankiewicz, ul. Jasna 3, 16 – 400 Suwałki – cena brutto : 95 548,25 zł
 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po 18.05. 2011 roku.
 
 
 
Pieczątka o treści :
     D Y R E K T O R
                                Inż. Piotr Marian Luto /-/ podpis nieczytelny
 
 
            Suwałki dnia 06.05. 2011 rok
 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2011-05-06

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2011-05-06

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2011-05-06