SIWZ na stronie internetowej www.mdi.suwalki.pl

Data wydania 2011-04-15
Numer 13/2011
Tytuł MDI w Suwałkach informuje o wprowadzeniu zmian do ogłoszenia nr 79082 z dnia 15.04.2011 - "Przetarg nieograniczony pn" Bieżące utrzymanie nawierzchni chodników i parkingów w Suwałkach"

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 79082-2011 z dnia 2011-04-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Suwałki
1. Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie nawierzchni chodników i parkingów w Suwałkach. 2. Zakres robót obejmuje: - remont chodników dla ruchu pieszego i rowerowego, - remont zatok postojowych i autobusowych, - wykonanie...
Termin składania ofert: 2011-05-05


Numer ogłoszenia: 116195 - 2011; data zamieszczenia: 15.04.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 79082 - 2011 data 15.04.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach, ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5667855, fax. 087 5664831.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

·                  Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2.

·                  W ogłoszeniu jest: III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku W celu potwierdzenia wiedzy i doświadczenia Wykonawcy winni udokumentować wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie roboty budowlane polegającą na budowie, przebudowie nawierzchni z kostki betonowej na łączną wartość nie mniejszą niż 600.000,00 zł brutto,.

·                  W ogłoszeniu powinno być: III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku W celu potwierdzenia wiedzy i doświadczenia Wykonawcy winni udokumentować wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie roboty budowlane polegającą na budowie, przebudowie nawierzchni z kostki betonowej na łączną wartość nie mniejszą niż 600.000,00 zł brutto, Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.

·                  Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.3.

·                  W ogłoszeniu jest: III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Za spełnienie warunku dotyczącego dysponowania: odpowiednim potencjałem technicznym Zamawiający uzna dysponowanie: koparką, zagęszczarką, samochodem ciężarowym, samochodem dostawczym, młotem udarowym, piłą tarczową.

·                  W ogłoszeniu powinno być: III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Za spełnienie warunku dotyczącego dysponowania: odpowiednim potencjałem technicznym Zamawiający uzna dysponowanie: koparką, zagęszczarką, samochodem ciężarowym, samochodem dostawczym, młotem udarowym, piłą tarczową Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.

·                  Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4.

·                  W ogłoszeniu jest: III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Za spełnienie warunku dotyczącego dysponowania: osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna dysponowanie osobami mającymi uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej..

·                  W ogłoszeniu powinno być: III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Za spełnienie warunku dotyczącego dysponowania: osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna dysponowanie osobami mającymi uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.

·                  Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.5.

·                  W ogłoszeniu jest: III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Za spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający uzna posiadanie opłaconej polisy, potwierdzającej że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia..

·                  W ogłoszeniu powinno być: III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Za spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający uzna posiadanie opłaconej polisy, potwierdzającej że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach o których mowa w rozdziale 10 i 11..

II.2) Tekst, który należy dodać:

·                  Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.4.3.

·                  Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Zwolińska

Wprowadzający: Dorota Zwolińska

Data wprowadzenia: 2011-04-15

Modyfikujący: Dorota Zwolińska

Data modyfikacji: 2011-04-15

Opublikował: Dorota Zwolińska

Data publikacji: 2011-04-15