Zamówienie Nr ZBM/12/2011 z dnia 2011-04-29 - Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie placu zabaw i podjazdu oraz remont nawierzchni ciągów pieszo jezdnych na terenie administrowanym przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach – Osiedle I ( ul. Kościuszki 83 – 91A )

Data wydania 2011-04-29
Numer ZBM/12/2011
Tytuł Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie placu zabaw i podjazdu oraz remont nawierzchni ciągów pieszo jezdnych na terenie administrowanym przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach – Osiedle I ( ul. Kościuszki 83 – 91A
Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania
Numer ogłoszenia: 96114 - 2011; data zamieszczenia: 29.04.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach , ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 87 563 50 00, faks 87 563 50 79.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie placu zabaw i podjazdu oraz remont nawierzchni ciągów pieszo jezdnych na terenie administrowanym przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach - Osiedle I ( ul. Kościuszki 83 - 91A ). Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
 
1.1. ZADANIE I – Wykonanie placu zabaw i podjazdu pomiędzy budynkami przy ul. Kościuszki 83 i 91A w Suwałkach w zakresie jak niżej :
- ogrodzenie placu z przęseł metalowych,
- nasadzenie żywopłotów z wykonaniem nawierzchni trawiastej,
- wyposażenie placu zabaw w sprzęt zabawowy,
- oświetlenie terenu,
- wykonanie ciągów pieszo jezdnych i zatok postojowych z kostki betonowej
1.1.1.Szczegółowy przedmiot zamówienia opisuje przedmiar robót sporządzony przez zamawiającego, który stanowić będzie załącznik do zawartej umowy.
1.1.2. Zamówienie należy zrealizować zgodnie z przedmiarem robót, obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, oraz ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów z dnia 12 grudnia 2003 roku , normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.
 
1.2. ZADANIE II - Remont nawierzchni ciągów pieszo jezdnych i zatoki postojowej przy budynku ul. Kościuszki 83 w Suwałkach z kostki betonowej z wbudowaniem krawężników i obrzeży betonowych
 
1.2.1. Szczegółowy przedmiot zamówienia opisuje przedmiar robót sporządzony przez zamawiającego, który stanowić będzie załącznik do zawartej umowy.
1.2.2. Zamówienie należy zrealizować zgodnie z przedmiarem robót, obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.
2. Przed złożeniem oferty należy zapoznać się w terenie z przedmiotem zamówienia celem skalkulowania wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania robót.
3. Wymagany przez zamawiającego okres gwarancji na wykonane roboty :
- wykonanie i remont ciągów pieszo jezdnych i zatok postojowych : 60 m-cy
- wyposażenie , ogrodzenie i oświetlenie placu zabaw : 36 m-cy
- nasadzenie żywopłotów i wykonanie nawierzchni trawiastej : 12 m-cy
licząc od daty protokolarnego odbioru prac.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.23-9, 37.53.52.00-9, 45.31.61.00-6, 45.31.61.00-6, 45.23.32.50-6, 77.31.00.00-6.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
·                  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·           III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1) Złożą oświadczenie, że spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 2) Posiadają uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
·           III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia,
·           III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Złożą oświadczenie, że spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
·           III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Złożą oświadczenie, że spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
·           III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Posiadają ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·           III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·                  koncesję, zezwolenie lub licencję
·                  wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
·                  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
·                  oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
·                  opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
·           III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·                  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·                  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·                  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·                  aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·                  aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·                  wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
·           III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·                  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·                  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·                  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·           III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych
2. Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - jeżeli dotyczy.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający zastrzega możliwość zmian postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach :
1.1. terminu wykonania umowy w przypadku :
1.1.1.zaistnienia tzw. siły wyższej
1.1.2.wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót o tyle dni, przez ile trwały przyczyny niezależne od wykonawcy. Przedmiotowy przypadek wymaga pisemnego potwierdzenia przez inspektora nadzoru.
1.1.3.zakończenia pracy przez wykonawcę przed terminem umownym
1.1.4.wykonania zamówienia dodatkowego
1.2. wynagrodzenia w przypadku :
1.2.1.wprowadzenia zmian do rzeczowego zakresu robót objętych umową, które są korzystne i spowodują oszczędności na rzecz zamawiającego.
1.2.2.wprowadzenia urzędowej zmiany stawki podatku VAT
1.2.3. Zmiana wynagrodzenia wynikającego z postanowień zapisu ppkt.1.2.1 nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego według faktycznie wykonanych i odebranych robót w oparciu o ceny zgodne z kosztorysem ofertowym.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.um.suwalki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach, ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki, pokój 13.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.05.2011 godzina 09:00, miejsce: Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach, ul. Wigierska 32, 16 - 400 Suwałki, Sekretariat, pokój 10.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: ZADANIE I - Wykonanie placu zabaw i podjazdu pomiędzy budynkami przy ul. Kościuszki 83 i 91A w Suwałkach.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Zakres prac obejmuję :
- ogrodzenie placu z przęseł metalowych,
- nasadzenie żywopłotów z wykonaniem nawierzchni trawiastej,
- wyposażenie placu zabaw w sprzęt zabawowy, - oświetlenie terenu,
- wykonanie ciągów pieszo jezdnych i zatok postojowych z kostki betonowej
2. Szczegółowy przedmiot zamówienia opisuje przedmiar robót sporządzony przez zamawiającego, który stanowić będzie załącznik do zawartej umowy.
3. Zamówienie należy zrealizować zgodnie z przedmiarem robót, obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, oraz ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów z dnia 12 grudnia 2003 roku , normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.23-9, 37.53.52.00-9, 45.31.61.00-6, 45.23.32.50-6, 77.31.00.00-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2011.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: ZADANIE II - Remont nawierzchni ciągów pieszo jezdnych i zatoki postojowej przy budynku ul. Kościuszki 83 w Suwałkach z kostki betonowej z wbudowaniem krawężników i obrzeży betonowych.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Szczegółowy przedmiot zamówienia opisuje przedmiar robót sporządzony przez zamawiającego, który stanowić będzie załącznik do zawartej umowy. 2.Zamówienie należy zrealizować zgodnie z przedmiarem robót, obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.50-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2011.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
 
Pieczątka o treści :
     D Y R E K T O R
                                Inż. Piotr Marian Luto /-/ podpis nieczytelny
 
Suwałki, dnia 29.04.2011 rok
 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2011-04-29

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2011-04-29

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2011-04-29