Zamówienie Nr ZBM/12/2011 z dnia 2011-04-29 - Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie placu zabaw i podjazdu oraz remont nawierzchni ciągów pieszo jezdnych na terenie administrowanym przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach – Osiedle I ( ul. Kościuszki 83 – 91A )

Data wydania 2011-04-29
Numer ZBM/12/2011
Tytuł Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie placu zabaw i podjazdu oraz remont nawierzchni ciągów pieszo jezdnych na terenie administrowanym przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach – Osiedle I ( ul. Kościuszki 83 – 91A )
 
Dotyczy :  zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 16 maja 2011 roku ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia : 96114 - 2011 z dnia 29.04.2011 roku na wykonanie placu zabaw i podjazdu oraz remont nawierzchni ciągów pieszo jezdnych na terenie administrowanym przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach – Osiedle I ( ul. Kościuszki 83 – 91A )
 
Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania.
ZADANIE I - Wykonanie placu zabaw i podjazdu pomiędzy budynkami przy ul. Kościuszki 83 i 91A w Suwałkach.
ZADANIE II – Remont nawierzchni ciągów pieszo jezdnych i zatoki postojowej przy budynku ul. Kościuszki 83 w Suwałkach z kostki betonowej z wbudowaniem krawężników i obrzeży betonowych.
 
OGLOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami ) Zamawiający prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  informuje, iż na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu i kryterium oceny ofert ( cena 100 % ) ustalił, że w zakresie Zadania I i II oferta Zakładu Ogólnobudowlanego i Drogowego s. c. Wiesława i Tomasz Stankiewicz, ul. Jasna 3, 16 – 400 Suwałki, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w SIWZ i zostaje uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru.
 
W zakresie Zadania I wpłynęły 2 ważne oferty jak niżej :
1.       OFERTA NR 1 : Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy s. c. Wiesława i Tomasz Stankiewicz, ul. Jasna 3, 16 – 400 Suwałki - cena brutto 98 463,65 zł
2.       OFERTA NR 2 : Zakład Ogólnobudowlany Wiesław Zieliński, ul. Zastawie 8, 16-400 Suwałki – cena brutto 110 310,00 zł
W zakresie Zadania II wpłynęły 2 ważne oferty jak niżej :
1.       OFERTA NR 1 : Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy s. c. Wiesława i Tomasz Stankiewicz, ul. Jasna 3, 16 – 400 Suwałki - cena brutto 48 402,81 zł
2.       OFERTA NR 2 : Zakład Ogólnobudowlany Wiesław Zieliński, ul. Zastawie 8, 16-400 Suwałki – cena brutto 49 206,00 zł
 
     Pieczątka o treści :
     D Y R E K T O R
                                Inż. Piotr Marian Luto /-/ podpis nieczytelny
 
 
Suwałki, dnia 18.05.2011 rok
 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2011-05-18

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2011-05-18

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2011-05-18