Zamówienie Nr ZBM/14/2011 z dnia 2011-05-30 - Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wymianę dźwigu o numerze ewidencyjnym UDT 310101221 zainstalowany w budynku mieszkalnym przy ul. Witosa 4A w Suwałkach – klatka IX

Data wydania 2011-05-30
Numer ZBM/14/2011
Tytuł Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wymianę dźwigu o numerze ewidencyjnym UDT 310101221 zainstalowany w budynku mieszkalnym przy ul. Witosa 4A w Suwałkach – klatka IX
Dotyczy : zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 15 czerwca 2011 roku ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia : 133742 - 2011 z dnia 30.05.2011 roku na wykonanie wymiany dźwigu o numerze ewidencyjnym UDT 310101221 zainstalowanym w budynku mieszkalnym przy ul. Witosa 4A w Suwałkach.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami ) Zamawiający prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu i kryterium oceny ofert ( cena 100% ) ustalił, że oferta LUBELSKIEJ WYTWÓRNI DŹWIGÓW OSOBOWYCH LIFT SERVICE S.A. Ul. ROZTOCZE 6, 20-722 LUBLIN za kwotę brutto 132 516,00 zł, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w SIWZ i zostaje uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru.
 
W postępowaniu wpłynęły 2 ważne oferty jak niżej :
1.       OFERTA NR 1 : LUBELSKA WYTWÓRNIA DŹWIGÓW OSOBOWYCH LIFT SERVICE S.A. Ul. ROZTOCZE 6, 20-722 LUBLIN - cena brutto 132 516,00 zł
2.       OFERTA NR 2 : PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH „DŹWIGPOL” S.A. UL.WOJSKA POLSKIEGO 3, 06-500 MŁAWA - cena brutto 138 240,00 zł
 
 
Pieczątka o treści :
     D Y R E K T O R
                                Inż. Piotr Marian Luto /-/ podpis nieczytelny
 
 
Suwałki, dnia 17.06.2011 rok
 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2011-06-17

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2011-06-17

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2011-06-17