Zamówienie Nr O.042.4.2011/1 z dnia 2011-07-22 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr O.042.4.2011/1 z dnia 2011-07-18 - Usługa hotelarsko - gastronomiczna na potrzeby przeprowadzenia „Międzynarodowych rozgrywek młodzieży w piłce nożnej MINI EURO Suwałki 2011”

Data wydania 2011-07-22
Numer O.042.4.2011/1
Tytuł Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr O.042.4.2011/1 z dnia 2011-07-18 - Usługa hotelarsko - gastronomiczna na potrzeby przeprowadzenia „Międzynarodowych rozgrywek młodzieży w piłce nożnej MINI EURO Suwałki 2011”

Prezydent Miasta Suwałk informuję, iż w dniu 22 lipca 2011 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 213744 - 2011 zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego uprzednio w tymże publikatorze w dniu 18 lipca 2011 r. pod nr 204926 - 2011 r., którego przedmiotem jest usługa hotelarsko - gastronomiczna na potrzeby przeprowadzenia „Międzynarodowych rozgrywek młodzieży w piłce nożnej MINI EURO Suwałki 2011”.

Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Zamawiający może zmienić zamieszczając w Biuletynie ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zawierające w szczególności datę zamieszczenia zmienianego ogłoszenia i jego numer.

Ponadto Zamawiający dokonał modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zgodnie z art. 38 ust 4 ww. ustawy w uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Wobec powyższego Zamawiający spełnił warunek wynikający z dyspozycji ww. podstawy prawnej.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu upływa o godz. 10:00 28 lipca 2011 r.

Poniżej znajduje się ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w wersji elektronicznej, zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 7 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. 2010r. Nr 12, poz. 69) oraz aktualna wersja SIWZ z załącznikami.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach, Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Klimek

Wprowadzający: Kamil Klimek

Data wprowadzenia: 2011-07-22

Modyfikujący: Kamil Klimek

Data modyfikacji: 2011-07-22

Opublikował: Kamil Klimek

Data publikacji: 2011-07-22