Zamówienie Nr ZBM/18/2011 z dnia 2011-08-08 - Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza przetarg nieograniczony na ochronę mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej budynku przy ul. Sejneńska 13 w Suwałkach

Data wydania 2011-08-08
Numer ZBM/18/2011
Tytuł Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza przetarg nieograniczony na ochronę mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej budynku przy ul. Sejneńska 13 w Suwałkach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Numer ogłoszenia w BZP: 234236 - 2011; data zamieszczenia: 08.08.2011

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach , ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 87 563 50 00, faks 87 563 50 79.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ochrona mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej budynku przy ul. Sejneńska 13 w Suwałkach.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
 
1.             Charakterystyka budynku :
        - budynek dwukondygnacyjny
        - podpiwniczony
        - powierzchnia użytkowa – 2 700,00 m 2
2.           Ochrona obiektu i mienia w budynku przy ul. Sejneńskiej 13 w Suwałkach obejmuję  wszystkie dni tygodnia łącznie z sobotami niedzielami i świętami, dozór całodobowy – posterunek jednoosobowy:
a)      dyżur w godzinach : 7:00 – 19:00 ; ubiór pracownika ochrony – garnitur, jednolita koszula i krawat.
b)      dyżur w godzinach : 19:00 – 7:00 ; umundurowanie zgodne z zasadami w danej firmie.
 
3.           Wykonawca będzie świadczyć usługi posiadając w dyspozycji:
 
a)      pracowników zatrudnionych u Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie karanych, posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe, (licencje I lub II stopnia pracownicy wykonujący zadanie oraz licencje II stopnia pracownicy nadzorujący pracę).
b)      pracowników legitymujących się poświadczeniem bezpieczeństwa osobowego.
c)       pracowników ze stażem zawodowym w zakresie niniejszego zamówienia min. 2 lata.
d)      jednolicie ubranych z imiennymi identyfikatorami.
 
4.           Podstawowe obowiązki Wykonawcy / z uwzględnieniem specyfiki obiektu / :
      
1)      ochrona posesji, budynku oraz mienia wymienionego w zamówieniu.
2)      podejmowanie przez pracowników ochrony w granicach chronionego obiektu, działań polegających w szczególności na:
a)      wezwaniu osób do opuszczenia obszaru lub obiektu w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do przebywania na terenie chronionego obszaru lub obiektu albo stwierdzenia zakłócania porządku.
b)      ujęciu osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla chronionego mienia, w celu niezwłocznego przekazania tych osób Policji.
3)      sprawdzanie stanu zabezpieczeń technicznych pomieszczeń po godzinach pracy.
4)      wpuszczanie na posesję pojazdów posiadających zgodę Zamawiającego na wjazd bądź parkowanie.
5)      zamykanie i otwieranie bram wjazdowych.
6)      dbanie o porządek w obrębie pomieszczenia socjalnego.
7)      stały monitoring sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych.
8)      składanie upoważnionemu przez Zamawiającego pracownikowi pisemnych raportów dotyczących zdarzeń i incydentów zaistniałych podczas służby – niezwłocznie po zdarzeniu.
9)      prowadzenie książki dyżurów i raportów z przebiegu służby.
10)   wykonywanie poleceń Zamawiającego związanych z należytym wykonaniem umowy, bezpieczeństwem, porządkiem i ochroną mienia przed kradzieżą, zniszczeniem, zalaniem, pożarem i innymi zdarzeniami losowymi w chronionym obiekcie.
11)   sprawowanie kontroli nad legalnością wynoszenia z budynku sprzętu i materiałów będących własnością Zamawiającego.
12)   zapewnienie kontroli nad infrastrukturą obiektu oraz zapobieganie przed próbami kradzieży, dewastacji i uszkodzenia mienia, wewnątrz i na zewnątrz chronionego obiektu.
13)   pełna znajomość topografii obiektu, w tym rozkładu pomieszczeń, dróg ewakuacyjnych, itp.
14)   ponoszenie odpowiedzialności za gospodarkę kluczami do wszystkich pomieszczeń w tym prowadzenie ewidencji wydawania i przyjmowania kluczy.
15)   wyposażenie wszystkich pracowników ochrony w jednolite ubrania z imiennymi identyfikatorami, techniczne środki łączności (telefony komórkowe, radiotelefony), dozwolone prawem środki ochrony osobistej oraz inne specjalistyczne urządzenia służące do realizacji umowy.
16)    przeszkolenie pracowników ochrony w zakresie wykonywanej pracy.
17)   zapoznanie pracowników ochrony oraz przestrzeganie regulaminów i instrukcji obowiązujących w chronionym obiekcie w zakresie planów ewakuacyjnych, bhp i ppoż.
18)   znajomość rozmieszczenia i obsługi w podstawowym zakresie wyłączników głównych energii elektrycznej, zaworów głównych wodnych i wyłączników urządzeń podtrzymujących napięcie, wyłączników systemów antywłamaniowych i przeciwpożarowych.
19)   utrzymanie kontaktu z osobą upoważnioną przez Zamawiającego w tym współpraca w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i obowiązującego porządku oraz informowanie o wszelkich zauważonych usterkach i nieprawidłowościach w tym mogących wystąpić awarii instalacji :
a)      przeciwpożarowej
b)      antywłamaniowej
c)       komputerowej
d)      elektrycznej
e)      centralnego ogrzewania,
f)        wodno - kanalizacyjnej
20)   umiejętność obsługi centrali antywłamaniowej i przeciwpożarowej, urządzeń telekomunikacyjnych oraz telewizji przemysłowej.
21)   Przyjmowanie zgłoszeń o awariach z zasobów ZBM zgodnie z zasadami i trybem przedstawionym przez Zamawiającego.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium:
1.       Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 2 000,00 zł słownie złotych : dwa tysiące.-
 
2.       Wadium należy wnieść w terminie do dnia  16 sierpnia 2011 roku do godz. 09oo w jednej z n/w form :
2.1.             pieniądzu,
2.2.             poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
          oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze
         poręczeniem pieniężnym;
2.3.             gwarancjach bankowych,
2.4.             gwarancjach ubezpieczeniowych,
2.5.             poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U z 2007 roku Nr 42, poz.275 z późniejszymi zmianami).
 
Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Bank PEKAO S.A. Nr rachunku 07 1240 5211 1111 0000 4926 1336 przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.
 
Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężnej należy złożyć w Sekretariacie ZBM przy ul. Wigierskiej 32 pok. 10 w terminie jw.
3.       Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art.46 ust.4a ustawy Prawo zamówień publicznych.
4.       Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5.       Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
6.       Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, którym zwrócono wadium na podstawie Art. 46 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
7.       Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
8.       Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą, oraz zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.
9.       Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana :
9.1.             odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
9.2.             zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
10.   Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.
III.2) ZALICZKI
     Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1. Złożą oświadczenie, że spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Posiadają koncesję na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonali co najmniej jedną usługę odpowiadającą wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Złożą oświadczenie, że spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Złożą oświadczenie, że spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Posiadają ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·         koncesję, zezwolenie lub licencję
·         wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
·         wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
·         opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·         aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
 
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1.       Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2.        Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - jeżeli dotyczy
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający zastrzega możliwość zmian postanowień zawartej umowy w zakresie :
1.1. wynagrodzenia w przypadku:
a) wprowadzenia zmian do rzeczowego zakresu robót objętych umową, które są korzystne i spowodują oszczędności na rzecz zamawiającego.
b) wprowadzenia urzędowej zmiany stawki podatku VAT
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.um.suwalki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach, ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki, pokój 13.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.08.2011 godzina 09:00, miejsce: Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach, ul. Wigierska 32, 16 - 400 Suwałki, Sekretariat, pokój 10.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 
Pieczątka o treści :
     D Y R E K T O R
                                Inż. Piotr Marian Luto /-/ podpis nieczytelny
 
 
Suwałki, dnia 08.08.2011 rok
 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2011-08-08

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2011-08-08

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2011-08-08