Zamówienie Nr O.042.1.6.2011 z dnia 2011-08-09 - Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych – Miasto Suwałki” -wybór oferty cz 5

Data wydania 2011-08-09
Numer O.042.1.6.2011
Tytuł Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych – Miasto Suwałki” -wybór oferty cz 5
Suwałki, 25 sierpnia 2011 r.
 
 
O.042.1.6.2011.
 
Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
 
            Prezydent Miasta Suwałk, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych – Miasto Suwałki”- Część 5 - dostawa pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach, ul. Przytorowa 8 ofertę złożoną przez
Księgarnię Kruk Krzysztof Filipowicz, ul. Jodłowa 21, 16-400 Suwałki wybrano jako najkorzystniejszą.
 
Uzasadnienie
 
            Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych – Miasto Suwałki” w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 w zw. z art. 10 ust. 1 ww. ustawy.
Zgodnie z zapisem SIWZ Zamawiający przy wyborze oferty miał kierować się tylko ceną (100%) i udzielić zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymogi określone w SIWZ
i ustawie Prawo zamówień publicznych oraz zaoferuje najniższą cenę.
Mając zatem na uwadze, że Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ, wybrano zgodnie z art. 91 ust. 1 w zw. z art. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych ofertę złożoną przez Księgarnię Kruk Krzysztof Filipowicz, ul. Jodłowa 21, 16-400 Suwałki.
Poniżej znajduje się tabela zawierająca zestawienie Wykonawców oraz liczba przyznanych punktów.
lp.
nazwa Wykonawcy
liczba punktów wg kryterium – cena
1
PPHU GAZDA
Dariusz Skolimowski
ul. Kwiatowa 20
Skowarcz
83-032 Pszczółki
56,33
2
Księgarnia Kruk
Krzysztof Filipowicz
ul. Jodłowa 21
16-400 Suwałki
100
 
Ponadto Zamawiający zawiadamia, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta z zachowaniem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
                                  

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach, Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Izabela Skorupska

Wprowadzający: Izabela Skorupska

Data wprowadzenia: 2011-08-26

Modyfikujący: Izabela Skorupska

Data modyfikacji: 2011-08-26

Opublikował: Izabela Skorupska

Data publikacji: 2011-08-26