Zamówienie Nr ZBM/20/2011 z dnia 2011-08-19 - Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych związanch z remontem nawierzchni ciągów pieszo jezdnych na terenie Osiedla I w Suwałkach z kostki betonowej z wbudowaniem krawężników i obrzeży betonowych

Data wydania 2011-08-19
Numer ZBM/20/2011
Tytuł Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych związanch z remontem nawierzchni ciągów pieszo jezdnych na terenie Osiedla I w Suwałkach z kostki betonowej z wbudowaniem krawężników i obrzeży betonowych
                       
 
Dotyczy : zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 05.09. 2011 roku ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia : 250314 - 2011 z dnia 19.08.2011 roku na wykonanie robót budowlanych związanych z remontem nawierzchni ciągów pieszo jezdnych na terenie Osiedla I w Suwałkach.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami ) Zamawiający prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  informuje,  o wyborze najkorzystniejszej oferty i złożonych wszystkich ofertach w przetargu.
 
W postępowaniu wpłynęło 5 ofert . Złożone ofertyodpowiadają wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w SIWZ i zostały uznane jako ważne.
 
 Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu i kryterium oceny ofert ( cena 100% ) Zamawiający ustalił, że oferta złożona przez „REM-BUD” I. Butkiewicz i wspólnicy Spółka jawna, ul. Sejneńska 57, 16 – 400 Suwałki w zakresie wykonania robót budowlanych związanych z remontem nawierzchni ciągów pieszo jezdnych na terenie Osiedla I w Suwałkach odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w SIWZ i zostaje uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru.
 
Do upływu terminu składania ofert złożono  :
 
1.       OFERTA Nr 1 : Zakład Remontowo – Budowlany, Zefir Marian Nowikowski, ul. 1-go Maja 42, 16 – 420 Raczki - cena brutto : 147 276,02 zł
 
2.       OFERTA NR 2: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. zo.o, ul. Sejneńska 82,16-400 Suwałki – cena brutto : 144 384,19 zł
 
3.       OFERTA NR 3 : Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy s.c Wiesława Stankiewicz i Tomasz Stankiewicz, ul. Jasna 3, 16 – 400 Suwałki – cena brutto : 120 199,33 zł
 
4.       OFERTA NR 4: „REM-BUD” I. Butkiewicz i wspólnicy Spółka jawna, ul. Sejneńska 57, 16 – 400 Suwałki   - cena brutto : 119 182,77 zł
 
5.       OFERTA NR 5: Budownictwo Przyrodnicze DANBUD, Aleksander Daniłowicz, ul. Lipowa 41, 16 – 400 Suwałki   - cena brutto : 199 299,30 zł
 

 

Pieczątka o treści :

     D Y R E K T O R
                                Inż. Piotr Marian Luto /-/ podpis nieczytelny

 

 

Suwałki, dnia 13.09.2011 rok

 
 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2011-09-13

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2011-09-13

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2011-09-13