Zamówienie Nr OSGK.271.4.2011 z dnia 2011-09-21 - Przetarg nieograniczony na budowę parkingu osiedlowego przy budynku Witosa 2- modyfikacja siwz

Data wydania 2011-09-21
Numer OSGK.271.4.2011
Tytuł Przetarg nieograniczony na budowę parkingu osiedlowego przy budynku Witosa 2- modyfikacja siwz

Suwałki, 4.10.2011r.

 OSGK.271.4.2011
 
 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę parkingu osiedlowego przy budynku   Witosa 2
 
 
 
    Działając na podstawie art.38 ust.4 ustawy –Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję o modyfikacji treści siwz i załączników.
 
W rozdz. 2 pkt 2
byłoPrzedmiotem zamówienia jest wykonanie parkingu osiedlowego, ogólnodostępnego przy budynku Witosa 2.   : 1.
2. Zakres zamówienia Oznaczenie według CPV: 45223300-9 – roboty w zakresie parkingów W skład zadania wchodzi :1. wykonanie odwodnienia,   2. wykonanie parkingu z kostki betonowej gr. 8 mm    3. przestawienie słupa energetycznego.
Opis prac składających się na zadanie zawiera przedmiar robót – załącznik nr 7 do SWIZ. Dokumentacja techniczna stanowi załącznik nr 8.
Wykonawca zobowiazany jest udzielić 3 letniej gwarancji.
powinno być : : 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie parkingu osiedlowego, ogólnodostępnego przy budynku Witosa 2.  
2.Zakres zamówienia zamówienia Oznaczenie według CPV: 45223300-9 – roboty w zakresie parkingów
 W skład zadania wchodzi : 1. wykonanie parkingu z kostki betonowej gr. 8 cm  
2.wykonanie chodników z kostki betonowej szarej gr 6cm.
Opis prac składających się na zadanie zawiera przedmiar robót – załącznik nr 7 do SWIZ. Dokumentacja techniczna stanowi załącznik nr 8.
Wykonawca zobowiazany jest udzielić 3 letniej gwarancji.
 
W rozdz. 4
było : Termin wykonania – do dnia 15 listopada 2011r.
powinno być : Termin wykonania – do dnia 21 listopada 2011r.
 
W rozdz 17 pkt 1
było : ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Suwałkach 16-400 Suwałki ul. Mickiewicza 1 pokój nr 5 (kancelaria ogólna), w terminie do dnia 7 października 2011 roku godz.9,00.
powinno być: ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Suwałkach 16-400 Suwałki ul. Mickiewicza 1 pokój nr 5 (kancelaria ogólna), w terminie do dnia 20 października 2011 roku godz.9,00.
 
W rozdz. 17 pkt 3
było :otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Suwałkach 16-400 Suwałki ul. Mickiewicza1 pok. Nr 207 dnia 7 października 2011 roku godz.9,30.                                            powinno być : otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Suwałkach 16-400 Suwałki ul. Mickiewicza1 pok. Nr 207 dnia 20 października 2011 roku godz.9,30.                            
 
 
W załączniku nr 1  - Formularz Ofertowy 
było : termin wykonania zamówienia do dnia 15 listopada 2011r.
powinno być : termin wykonania zamówienia do dnia 21 listopada 2011r.
 
W załączniku nr 6 § 3 – Umowa nr …./2011
było: Przedmiot umowy zostanie wykonany do 15 listopada 2011r.
powinno być: Przedmiot umowy zostanie wykonany do 21 listopada 2011r.
 
W załączniku nr 7 - przedmiar robót
było: między innymi - wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej z kostki gr. 8 cm - 667 m2
         wykonanie robót przygotowawczych, wykonanie odwodnienia, krawężniki i obrzeża       
         betonowe, przestawienie słupa energetycznego
powinno być: między innymi - wykonanie nawierzchni z kostki gr. 8 cm - 438,0 m2
                        nawierzchni z kostki betonowej gr 6cm – 125 m2
 
W załączniku nr 8 – dokumentacja techniczna – zakres graficzny zadania
było : zakres na 32 miejsca parkingowe
powinno być : zakres na 18 miejsc parkingowych
 
W załączniku nr 9 – kosztorys ofertowy
było: między innymi na wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej z kostki gr 8 cm - 667 m2
         wykonanie robót przygotowawczych, wykonanie odwodnienia, krawężniki i obrzeża       
         betonowe, przestawienie słupa energetycznego
powinno być: między innymi na wykonanie nawierzchni z kostki gr. 8 cm - 438, 0m2
                        nawierzchni z kostki betonowej gr 6cm – 125 m2
 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Eugeniusz Dariusz Przybysz - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Izabela Skorupska

Wprowadzający: Izabela Skorupska

Data wprowadzenia: 2011-10-05

Modyfikujący: Izabela Skorupska

Data modyfikacji: 2011-10-05

Opublikował: Izabela Skorupska

Data publikacji: 2011-10-05