Zamówienie Nr OSGK.271.4.2011 z dnia 2011-09-21 - Przetarg nieograniczony na budowę parkingu osiedlowego przy budynku Witosa 2 -wybór oferty

Data wydania 2011-09-21
Numer OSGK.271.4.2011
Tytuł Przetarg nieograniczony na budowę parkingu osiedlowego przy budynku Witosa 2 -wybór oferty

Z A W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr OSGK.271.4.2011 w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę parkingu osiedlowego przy budynku Witosa 2”

 

Działając na podstawie artykułu 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych   ( tekst jednolity: Dz.U.z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) uprzejmie informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  nr OSGK.271.4.2011 p.n.” Budowa parkingu osiedlowego przy budynku Witosa”, wybrano  jako najkorzystniejszą,  ofertę Przedsiębiorstwa Budownictwa Ekologicznego „ALEXDAN” Sp. zo.o. , 16-400 Suwałki, ul. Lipowa 41

U Z A S A D N I E N I E

 Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia na „Budowę parkingu osiedlowego przy budynku Witosa 2”, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 w zw. z art. 10 ust.1 P.z.p.

Zgodnie z zapisami  SIWZ Zamawiający przy wyborze oferty miał kierować się tylko ceną (100%) i udzielić zamówienia  Wykonawcy,  który spełnia wymogi określone w SIWZ i P.z.p oraz zaoferuje najniższą cenę  brutto.

Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą wykaz  Wykonawców ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją:

Nr oferty

 

Nazwa i adres oferenta

 

Cena oferty

Liczba pkt. w kryterium            ( cena 100%)

1

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach sp. z o.o. 16-400 Suwałki

Ul. Sejneńska 82

72 421,03 zł.

 

95,11

2

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ekologicznego „ALEXDAN” Sp. z o.o.

16-400 Suwałki, ul. Lipowa 41

68 880,00 zł.

100,00

3

Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy s.c.

Wiesława i Tomasz Stankiewicz

16-400 Suwałki, ul. Jasna 3

74 980,57zł.

91,86

 

Mając zatem na uwadze, że Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ, wybrano zgodnie z art.91 ust.1 w zw. z  art. 2 pkt  5 P.z.p. Ofertę nr 2 – Przedsiębiorstwa Budownictwa Ekologicznego ALEXDAN Sp. z o.o. , 16-400 Suwałki, ul. Lipowa 41.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Eugeniusz Dariusz Przybysz - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2011-10-27

Modyfikujący: Andrzej Czupryński

Data modyfikacji: 2011-10-27

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2011-10-27