Zamówienie Nr SR.271.2.2011 z dnia 2011-10-12 - Przetarg nieograniczony na dostawę zestawów komputerowych, drukarek i oprogramowania komputerowego na potrzeby projektu pt. Suwalski Internet równych szans -wybór oferty

Data wydania 2011-10-12
Numer SR.271.2.2011
Tytuł Przetarg nieograniczony na dostawę zestawów komputerowych, drukarek i oprogramowania komputerowego na potrzeby projektu pt. Suwalski Internet równych szans -wybór oferty
Suwałki, 12 października 2011r.
 
 
Zawiadomienie
o wyborze oferty
 
Prezydent Miasta Suwałk, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa zestawów komputerowych, drukarek i oprogramowania komputerowego na potrzeby projektu pt.” Suwalski Internet równych szans”, ofertę złożoną przez ACTIWA ul. Grabiniec 18/49 91-149 Łódź filia: ul. Dwernickiego 13, 16-400 Suwałki, wybrano jako najkorzystniejszą.
 
Uzasadnienie
 
Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zestawów komputerowych, drukarek i oprogramowania komputerowego na potrzeby projektu pt.” Suwalski Internet równych szans” w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 w zw. z art. 10 ust. 1 ww. ustawy.
Zgodnie z zapisem w SIWZ Zamawiający przy wyborze oferty miał się kierować tylko ceną (100%) i udzielić zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymogi określone w SIWZ i ustawie Prawo zamówień publicznych oraz zaoferuje najniższą cenę.
Do upływu terminu składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego na dzień 10.10.2011 r. godz. 10:00 zostały złożone oferty następujących Wykonawców:
 
Lp.
NAZWA WYKONAWCY
CENA
ILOŚC PRZYZNANYCH PUNKTÓW
KRYTERIUM CENA (100%)
 
 
 
1
Maxto Marcin Staniewski, Tomasz Wojewoda Sp.J.
ul. Reduta 5
31-421 Kraków
Adres korespondencyjny:
ul. Puławska 303
02-785 Warszawa
 
 
 
662 153,58 zł
 
 
 
94 pkt
 
 
2
ACTIWA
ul. Grabieniec 18/49
91-149 Łódź
Filia:
ul. Dwernickiego 13
16-400 Suwałki
 
 
620 543,61 zł
 
 
100 pkt
 
Mając zatem na uwadze, że Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SIWZ, wybrano zgodnie z art. 91 ust. 1 w zw. z art. 2 pkt 5 ustawa Prawo zamówień publicznych ofertę złożoną przez ACTIWA ul. Grabieniec 18/49 91-149 Łódź Filia: ul. Dwernickiego 13 16-400 Suwałki. 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach, Wydział Strategii i Rozwoju

Wytwarzający/odpowiadający: Izabela Skorupska

Wprowadzający: Izabela Skorupska

Data wprowadzenia: 2011-10-13

Modyfikujący: Izabela Skorupska

Data modyfikacji: 2011-10-13

Opublikował: Izabela Skorupska

Data publikacji: 2011-10-13