Odpowiedzi na zapytania nr 1,2,3,4,5,6,7, i 8 do SIWZ - Usługa dostępu do Internetu na potrzeby projektu pn:"Suwalski Internet równych szans"

Data wydania 2011-11-14
Numer SR.271.3.2011
Tytuł Odpowiedzi na zapytania nr 1,2,3,4,5,6,7, i 8 do SIWZ - Usługa dostępu do Internetu na potrzeby projektu pn:"Suwalski Internet równych szans"

Do siedziby Zamawiającego w dniu 8 oraz 9 listopada 2011 r. wpłynęły zapytania nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest usługa dostępu do Internetu na potrzeby projektu pn. „Suwalski Internet równych szans”.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień:

Zapytanie nr 1

„(…) Wnosimy o modyfikację wymagań w zakresie części I, części III i części VI na: „Prędkość średnia liczona za okres jednego miesiąca Download - minimum 128 kb/s Upload - minimum 128 kb/s przy zachowaniu minimalnej wartości 32kb/s z wyłączeniem niesprzyjających warunków atmosferycznych i chwilowych zajętości sieci. Wykonawca zobowiązuje się do uruchomienia na obszarach, na których jest to technicznie możliwe, usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy o prędkości podwojonej w stosunku do parametrów: Download -minimum 128 kb/s oraz Upload - minimum 128 kb/s, bez zmiany ceny usługi. Wykonawca zobowiązuje się do zwiększenia prędkości wymienionej wyżej w przypadku zaistnienia możliwości technicznych w czasie trwania niniejszej umowy bez zmiany ceny usługi." W uzasadnieniu - Zamawiający dopuszcza realizację usługi poprzez wykorzystanie sieci bezprzewodowej, a tylko wspomniane tu parametry sieć bezprzewodowa jest w stanie zapewnić (średnie). (…)”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona modyfikacji wymagań określonych w SIWZ, w zakresie wskazanym przez Wykonawcę.

Zapytanie nr 2

„(…) Wzór umowy § 5 ust. 4 przewiduje karę umowną za odstąpienie od umowy. .Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie tego ustępu? (…)”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie w załączniku nr 8 do SIWZ, zawierającego istotne postanowienia umowy, zapisu wskazanego przez Wykonawcę.

Zapytanie nr 3

„(…) Wzór umowy § 5 przewiduje kary umowne bez określenia górnej ich granicy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie w § 4 kolejnego ustępu w brzmieniu : Łączna wysokość wszystkich kar umownych do zapłaty których może być zobowiązany wykonawca nie może przekroczyć 10% wartości umowy brutto"? (…)”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści załącznika nr 8, zawierającego istotne postanowienia umowy, w zakresie wskazanym przez Wykonawcę. Zapytanie nr 4 „(…) Przygotowanie oferty pod niestandardowe wymogi określone w przetargu przez Zamawiającego wymaga dłuższego czasu na opracowanie. Mając na uwadze dobro prowadzonego postępowania liczymy na przedłużenie terminu składania ofert o 7 dni, do 21 11.2011 co umożliwi wykonawcom poprawne przygotowanie oferty (…)”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w dniu 10 listopada 2011 r. dokonał zmiany terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu, wyznaczając nowy termin na 21.11.2011 r. na godz. 10:00.

Zapytanie nr 5

„ (…) Czy Internet w świetlicach musi posiadać stały adres IP czy dopuszcza się adres dynamiczny? (…)”.

Odpowiedź: Łącze dostępu do sieci Internet musi posiadać stałe adresy IP lub inne rozwiązania umożliwiające dostęp do konfiguracji urządzeń abonenckich w celu szybkiej diagnostyki i kontroli poprawności pracy lub jakości świadczonej usługi.

Zapytanie nr 6

„ (…) Czy dopuszcza się dodatkowe opłaty abonamentowe na łącze telefoniczne pod Internet stacjonarny – część II, część IV, część VI? (…)”.

Odpowiedź:

Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie wskazane w ofercie. Zamawiający dopuszcza dodatkowe opłaty abonamentowe na łącze telefoniczne o ile stanowią część oferty.

Zapytanie nr 7

„ (…) Czy zapis w załączniku nr 3 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, pkt 5: Łącze internetowe będzie bez limitu transferu danych i bez spadku transferu ze zwiększeniem ilości pobieranych danych…” Dotyczy również część I, część III, część V? Prosimy i możliwość wprowadzenia limitów transmisji danych dla mobilnego dostępu do Internetu (…)”.

Odpowiedź:

W dniu 10 listopada 2011 r. Zamawiający dokonał modyfikacji załącznika nr 3 do SIWZ wprowadzając limity transmisji danych dla mobilnego dostępu do Internetu. Zapis, w którym Zamawiający wskazał, iż łącze internetowe będzie bez limitu transferu danych i bez spadku transferu ze zwiększeniem ilości pobieranych danych dotyczy części II, IV i VI.

Zapytanie nr 8

„ (…) Czy Zamawiający przewiduje udostępnienie/użyczenie/dzierżawę fragmentu dachu będącego własnością Gminy, celem budowy niezbędnej infrastruktury teleinformatycznej, w tym masztów kratownicowych o wysokości do 20 metrów? (…).

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje możliwości udostępnienia lub użyczenia lub dzierżawy fragmentu dachu będącego jego własnością lub własnością Gminy Raczki lub Gminy Suwałki, celem budowy niezbędnej infrastruktury teleinformatycznej, w tym masztów kratownicowych o wysokości do 20 metrów.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach, Wydział Strategii i Rozwoju

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Klimek

Wprowadzający: Kamil Klimek

Data wprowadzenia: 2011-11-14

Modyfikujący: Kamil Klimek

Data modyfikacji: 2011-11-14

Opublikował: Kamil Klimek

Data publikacji: 2011-11-14