Zamówienie Nr 25/2011 z dnia 2011-11-23 - MDI ogłasza przetarg nieograniczony na Dostawę energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego Miasta Suwałki.

Data wydania 2011-11-23
Numer 25/2011
Tytuł MDI ogłasza przetarg nieograniczony na Dostawę energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego Miasta Suwałki.

 

 

SIWZ dostępna na stronie www.mdi.suwalki.pl

 

Dz.U./S S225

23/11/2011

365259-2011-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

1/8

23/11/2011S225

http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

1/8

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:365259-2011:TEXT:PL:HTML

PL-Suwałki: Elektryczność

2011/S 225-365259

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

 1.  

I.1)

Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

 

Miejska Dyrekcja Inwestycjiul. Sejneńska 82Punkt kontaktowy: Miejska Dyrekcja InwestycjiOsoba do kontaktów: Rafał Tabin16-400 SuwałkiPOLSKATel.: +48 875664831E-mail: inwestycje@mdi.suwalki.plFaks: +48 875659926

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.mdi.suwalki.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:

 

Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego orazdynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:

Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:

 

 1.  

I.2)

Powyższy(-e)punkt(-y) kontaktowy(-e)

Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

 

 1.  

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Ogólne usługi publiczne

 

 1.  

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)

Opis

II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego Miasta Suwałki.

 

 1.  

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczeniausług

Dostawy

Kupno

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: PL345.

Kod NUTS

Dz.U./S S225

23/11/2011

365259-2011-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

2/8

23/11/2011S225

http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2/8

 

 1.  

II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów(DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

 

 1.  

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego Miasta Suwałki.

Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne(Dz. U. 2006 nr 89, poz. 625 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.

Niniejsze zamówienie nie obejmuje usług dystrybucji energii elektrycznej.

Usługi dystrybucji energii elektrycznej będą świadczone na podstawie odrębnych umów zawartych zOperatorami Systemu Dystrybucyjnego (OSD): PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, Zakład SieciSuwałki.

Dostawa będzie się odbywała na podstawie umowy sprzedaży z Wykonawcą.

 

 1.  

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09310000

 

 1.  

II.1.7)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

 

 1.  

II.1.8)

Części

To zamówienie podzielone jest na części: nie

 

 1.  

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

 

 1.  

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego MiastaSuwałki.

Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne(Dz. U. 2006 nr 89, poz. 625 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.

Niniejsze zamówienie nie obejmuje usług dystrybucji energii elektrycznej.

Usługi dystrybucji energii elektrycznej będą świadczone na podstawie odrębnych umów zawartych zOperatorami Systemu Dystrybucyjnego (OSD): PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, Zakład SieciSuwałki.

Dostawa będzie się odbywała na podstawie umowy sprzedaży z Wykonawcą.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

Łączne szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy wyniesie dla grupy taryfowejC11 – 201 MWh, dla grupy taryfowej C12b – 3 143 MWh, w tym:

Lp. Opis Szacunkowe zużycie w okresie obowiązywania umowy Jednostka miary.

1 2 3 4

1. Grupa taryfowa C11 201 MWh

2. Grupa taryfowa C12b dzienna 1 198 MWh

3. Grupa taryfowa C12b nocna 1 945 MWh

Szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.

Rozliczenie odbywać się będzie na podstawie faktycznego zużycia energii wg cen jednostkowych określonychw ofercie przez Wykonawcę.

 

 1.  

II.2.2)

Informacje o opcjach

Dz.U./S S225

23/11/2011

365259-2011-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

3/8

23/11/2011S225

http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

3/8

 

 1.  

Opcje: nie

 

 1.  

II.2.3)

Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

 

 1.  

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Rozpoczęcie 1.4.2012. Zakończenie 31.12.2012

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)

Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:

1. Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości: 10 000,00 PLN (słownie złotych: dziesięćtysięcy złotych) na całość zamówienia.

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1. pieniądzu;

2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, żeporęczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3. gwarancjach bankowych;

4. gwarancjach ubezpieczeniowych;

5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. outworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2007 r. nr 42 poz. 275).

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Miejskiej Dyrekcji Inwestycji wSuwałkach w Banku PKO SA O/Białystok nr 82 1240 5211 1111 0000 4921 9731 w terminie do dnia 30.12.2011r. do godz. 10:00.

3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

4. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty jest termin uznaniakwoty na rachunku Zamawiającego.

5. Wadium w pozostałych formach – oryginały – muszą być wniesione w sekretariacie (pokój 115) MiejskiejDyrekcji Inwestycji w Suwałkach, ul. Sejneńska 82.

6. Kserokopię dowodu wniesienia wadium należy złożyć w ofercie.

7. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszejlub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jakonajkorzystniejsza.

8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeliw wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosiwadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadiumniezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenianależytego wykonania umowy.

10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływemterminu składania ofert.

11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stroniewykonawcy.

Dz.U./S S225

23/11/2011

365259-2011-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

4/8

23/11/2011S225

http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

4/8

 

 1.  

11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie w art. 26ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba żeudowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

 

 1.  

III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów jeregulujących:

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy:

1. wartość nominalną umowy, dla planowanego szacunkowego zużycia energii elektrycznej, określonego w § 2ust. 3 Umowy, określa się na kwotę brutto: ............................ PLN (słownie:............................................), w tymVAT według stawki....... %, który wynosi ...................................... PLN (słownie: ............................), zgodnie zofertą Sprzedawcy, stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy;

2. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany kwot określonych w ust. 1, jeżeli w trakcie trwania niniejszejUmowy, stanie się to konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i Zamawiający będzie posiadałśrodki finansowe;

3. sprzedawana energia elektryczna będzie rozliczana według cen jednostkowych energii elektrycznej (netto),określonych w ofercie Sprzedawcy;

4. ceny wg których rozliczana będzie sprzedaż energii elektrycznej pozostaną niezmienne przez cały czasobowiązywania umowy;

5. należność Sprzedawcy za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana będzie jakoiloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej w danej strefie czasowej dla określonej grupy taryfy, ustalonejna podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo-rozliczeniowych icen jednostkowych energii elektrycznej w danej strefie czasowej dla określonej grupy taryfy, określonych wUmowie;

6. do wyliczonej należności Sprzedawca doliczy podatek VAT według obowiązującej stawki;

7. rozliczanie zobowiązań wynikających z tytułu zarówno sprzedaży energii elektrycznej jak i z tytułudystrybucji energii elektrycznej (z OSD) odbywać się będzie według jednego, wspólnego układu pomiarowo–rozliczeniowego;

8. Sprzedawca nie przewiduje zainstalowania innego lub dodatkowego układu pomiarowego z tytułuświadczenia usługi dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej przez dwa odrębne podmioty;

9. odczyty rozliczeniowe układów pomiarowo-rozliczeniowych i rozliczenia kosztów sprzedanej energii odbywaćsię będą w okresach stosowanych przez OSD;

10. strony zobowiązują się do zapewnienia wzajemnego dostępu do danych, stanowiących podstawę dorozliczeń za dostarczoną energię.

1. Płatnikiem należności za energię elektryczną jest Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach, siedziba: ul.Sejneńska 82, 16-400 Suwałki, POLSKA.

2. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne przelewem z konta Zamawiającego na konto Sprzedawcypodane na fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

3. Dla każdego okresu rozliczeniowego Sprzedawca wystawiać będzie jedną fakturę zawierającą załącznik zrozliczeniem poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej.

4. Faktury wystawiane będą na koniec każdego okresu rozliczeniowego w terminie do 14 dni od otrzymaniaprzez Sprzedawcę odczytów liczników pomiarowych od Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

5. Reklamacje nie zwalniają Zamawiającego od obowiązku płatności należności za dostarczoną energięelektryczną.

6. Wierzytelność wynikająca z Umowy nie może być przedmiotem przelewu, cesji lub innej dyspozycji na rzeczosób trzecich bez zgody Zamawiającego.

 

 1.  

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Dz.U./S S225

23/11/2011

365259-2011-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

5/8

23/11/2011S225

http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

5/8

 

 1.  

1) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy załączyćPełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formie oryginału lub kopiipotwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem,

2) w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba posiadająca Pełnomocnictwo musi ono zawierać zakresupełnomocnienia,

 

 1.  

III.1.4)

Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

 

 1.  

III.2)

Warunki udziału

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lubhandlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Oświadczenie o spełnieniuwarunków wynikających z treści art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych

2. Koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przezPrezesa Urzędu Regulacji Energetyki ważną w okresie wykonywania umowy.

3. W zakresie potwierdzenia niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należyprzedłożyć:

4. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 5;

5. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazaniabraku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia - załącznik nr6 w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy;

6. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca niezalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lubrozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu – wystawionego niewcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

7. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy RolniczegoUbezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczeniezdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lubrozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji, właściwego organu –wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

8. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

9. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

10. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składadokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawierodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogąbyć składane (Dz. U. nr 226 poz. 1817).

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, woparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.

 

 1.  

III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

Dz.U./S S225

23/11/2011

365259-2011-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

6/8

23/11/2011S225

http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

6/8

 

 1.  

2. W zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia tj. wykonawca musi wykazach się że należyciewykonał w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzeniadziałalności jest krótszy to w tym okresie co najmniej jedno zamówienie polegające na sprzedaży energiielektrycznej dla odbiorcy końcowego o wartości co najmniej 1 000 000,00 PLN zrealizowane w okresie 12miesięcy.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, woparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.

3. Wykaz dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia,wykonanych w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okresprowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie - co najmniej jedno zamówienie polegające na sprzedażyenergii elektrycznej dla odbiorcy końcowego o wartości co najmniej 1 000 000,00 PLN zrealizowane w okresie12 miesięcy – na załączniku nr 4, z załączeniem dokumentów (referencji, protokołów odbioru) potwierdzających,że te dostawy zostały wykonane należycie.

 

 1.  

III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

IV.1)

Rodzaj procedury

IV.1.1)

Rodzaj procedury

Otwarta

 

 1.  

IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

 

 1.  

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

 

 1.  

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

25/2011

 

 1.  

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nie

 

 1.  

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 30.12.2011

Dokumenty odpłatne: nie

 

 1.  

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

30.12.2011 - 10:00

 

 1.  

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

 

 1.  

IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Dz.U./S S225

23/11/2011

365259-2011-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

7/8

23/11/2011S225

http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

7/8

 

 1.  

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

 

 1.  

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert

Data: 30.12.2011 - 10:30

Miejscowość:

Miejska Dyrekcja Inwestycji, ul. sejneńska 82, 16-400 Suwałki, POLSKA, pokój 12.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)

Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak

Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 1 rok

 

 1.  

VI.2)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

 

 1.  

VI.3)

Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7ustawy Pzp.

 

 1.  

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczejul. Postępu 17a02-676 WarszawaPOLSKAE-mail: odwolania@uzp.gov.plTel.: +48 224587801Faks: +48 224587800

 

 1.  

VI.4.2)

Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej przewidziane w DzialeVI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lubmiał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przezzamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjomwpisanym na listę Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami czynności Zamawiającego podjętej wpostępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany napodstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca sięniezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określić żądanie oraz wskazaćokoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołanie.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę do jegowniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną;

b) w terminie 15 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę do jegowniesienia – jeżeli zostały przesłane w inny sposób niż w pkt 5, ppkt a).

Dz.U./S S225

23/11/2011

365259-2011-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

8/8

23/11/2011S225

http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

8/8

 

 1.  

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnychwarunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UniiEuropejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którympowzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościachstanowiących podstawę jego wniesienia.

 

 1.  

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołańul. Postępu 17a02-676 WarszawaPOLSKAE-mail: odwolania@uzp.gov.plTel.: +48 224587801Faks: +48 224587800

 

 1.  

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

18.11.2011

 

 

 

 1.  
 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

Sekcja IV: Procedura

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  
 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  
 1.  

Metryka strony

Udostępniający: Miejska Dyrekcja Inwestycji

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Zwolińska

Wprowadzający: Dorota Zwolińska

Data wprowadzenia: 2011-11-23

Modyfikujący: Dorota Zwolińska

Data modyfikacji: 2011-11-23

Opublikował: Dorota Zwolińska

Data publikacji: 2011-11-23