Data wydania 2011-11-25
Numer SR.271.3.2011
Tytuł Usługa dostępu do Internetu na potrzeby projektu pn:"Suwalski Internet równych szans" - wybór oferty na cz V
Suwałki, 25 listopada 2011r.
 
 
Zawiadomienie
o wyborze oferty
 
Prezydent Miasta Suwałk, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia, że po dokonaniu badania i oceny oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest usługa dostępu do Internetu na potrzeby projektu pn:"Suwalski Internet równych szans" – część V - Zapewnienie dostępu do Internetu dla gospodarstw domowych w Gminie Raczki, ofertę złożoną przez „ABM” USŁUGI INNSTALATORSKIE Bogdan Macharski ul. Raczkowska7, 16-420 Raczki, wybrano jako najkorzystniejszą.
 
      Uzasadnienie
 
Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługa dostępu do Internetu na potrzeby projektu pn:"Suwalski Internet równych szans" – część V - Zapewnienie dostępu do Internetu dla gospodarstw domowych w Gminie Raczki, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 w zw. z art. 10 ust. 1 ww. ustawy.
Zgodnie z zapisem w SIWZ Zamawiający przy wyborze oferty miał się kierować tylko ceną (100%) i udzielić zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymogi określone w SIWZ i ustawie Prawo zamówień publicznych oraz zaoferuje najniższą cenę.
Do upływu terminu składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego na dzień 21.11.2011 r. godz. 10:00 zostały złożone oferty następujących Wykonawców:
 
Lp.
 
NAZWA WYKONAWCY
 
CENA
ILOŚC PRZYZNANYCH PUNKTÓW KRYTERIUM CENA (100%)
 
 
1
„ABM”USŁUGI INSTALATORSKIE
Bogdan Macharski
ul. Raczkowska7
16-420 Raczki
 
 
 
175.000,00zł
 
 
100 pkt
 
Mając zatem na uwadze, że Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SIWZ, wybrano zgodnie z art. 91 ust. 1 w zw. z art. 2 pkt 5 ustawa Prawo zamówień publicznych, ofertę złożoną na V część Zapewnienie dostępu do Internetu dla gospodarstw domowych w Gminie Raczki przez „ABM” USŁUGI INSTALATORSKIE Bogdan Macharski ul. Raczkowska7, 16-420 Raczki, wybrano jako najkorzystniejszą.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach, Wydział Strategii i Rozwoju

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Klimek

Wprowadzający: Kamil Klimek

Data wprowadzenia: 2011-11-25

Modyfikujący: Kamil Klimek

Data modyfikacji: 2011-12-04

Opublikował: Kamil Klimek

Data publikacji: 2011-11-25