Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulic Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego w Suwałkach - I etap

Data wydania 2012-01-18
Numer MDI/13/2011
Tytuł Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulic Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego w Suwałkach - I etap

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr MDI/13/2011 w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulic Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego w Suwałkach – I etap”

 

            Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)  informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr MDI/13/2011 pn: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulic Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego w Suwałkach – I etap” wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Pracowni Projektowej „Darpol” mgr inż. Zygmunt Dargiewicz, Gawrych Ruda 86, 16-402 Suwałki.

UZASADNIENIE

            Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia pn: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulic Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego w Suwałkach – I etap” w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 w zw. art. 10 ust. 1.  P.z.p.

            Zgodnie z zapisami  SIWZ Zamawiający przy wyborze oferty miał kierować się tylko ceną (100%) i udzielić zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymogi określone w SIWZ i P.z.p. oraz zaoferuje najniższą cenę brutto.

            Do upływu terminu składania ofert wpłynęło 8 ofert złożonych przez:

Numer oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert wraz z przyznaną punktacją

Cena oferty brutto

1

Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych INKOM Spółka z o.o.,

ul. Sobieskiego 12,

15-014 Białystok

Cena

40,29

86.100,00

2

EURO-ALIANS Pracownia Projektowa Sp. z o.o.,

Ul.Marusarzówny nr 2/22

80-288 Gdańsk

Cena

44,06

78.720,00

3

Biuro Projektowe DROMAX

Daniel Niedźwiecki

Ul. Flisa 7/24

10-692 Olsztyn

Cena

76,63

45.264,00

4

EKKOM Sp. z o.o.

Ul. Wadowicka 8i

30-415 Kraków

Cena

51,09

67.896,00

5

Pracownia Projektowa „Darpol”

mgr inż. Zygmunt Dargiewicz

Gawrych Ruda 86

16-402 Suwałki

Cena

100,00

34.686,00

6

Projektowanie i Nadzory Renata Stankiewicz

Ul. Ełcka 23

16-400 Suwałki

Cena

49,04

70.725,00

7

Pracownia Projektowa DROGOWNICTWO Lutow Paweł

Ul. Grota Roweckiego 12 lok 2

19-300 Ełk

Cena

95,27

36.408,00

8

Przedsiębiorstwo POLNET Sp. z o.o.

Ul. Wypusty 3, 16-300 Augustów

Cena

43,65

79.458,00

           

            Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w SIWZ.

            Mając zatem na uwadze, że wszyscy Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ, a ich oferty były zgodne z przepisami P.z.p. oraz odpowiadały treści SIWZ należało wybrać zgodnie z art. 91 ust. 1 ofertę nr 5 – Pracowni Projektowej „Darpol” mgr inż. Zygmunt Dargiewicz, Gawrych Ruda 86, 16-402 Suwałki.

            Ponadto zawiadamiamy, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3a umowa  w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminów określonych w art. 94 ust. 1 ponieważ nie wykluczono żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty.

 

 

Suwałki, 18.01.2012 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Zwolińska

Wprowadzający: Dorota Zwolińska

Data wprowadzenia: 2012-01-18

Modyfikujący: Dorota Zwolińska

Data modyfikacji: 2012-01-18

Opublikował: Dorota Zwolińska

Data publikacji: 2012-01-18