Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego pn: Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Szkolnej w Suwałkach

Data wydania 2012-01-23
Numer MDI/12/2011
Tytuł Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego pn: Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Szkolnej w Suwałkach

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr MDI/12/2011 w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Szkolnej w Suwałkach”

 

ZAWIADOMIENIE

 

            Działając na podstawie art. 92 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr MDI/12/2011 pn: „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Szkolnej w Suwałkach” wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 4 złożoną przez Pracownię Projektową DARPOL mgr inż. Zygmunt Dargiewicz, Gawrych Ruda 86, 16-402 Suwałki.

 

Uzasadnienie

 

            Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia na „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Szkolnej w Suwałkach” w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 w zw. art. 10 ust. 1.  P.z.p.

            Zgodnie z zapisami  SIWZ Zamawiający przy wyborze oferty miał kierować się tylko ceną (100%) i udzielić zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymogi określone w SIWZ i P.z.p. oraz zaoferuje najniższą cenę brutto.

            Do upływu terminu składania ofert wpłynęło 6 ofert złożone przez:

Numer oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert wraz z przyznaną punktacją

Cena oferty brutto

1

Biuro Projektowe DROMAX Daniel Niedźwiecki, ul. Flisa 7/24, 10-692 Olsztyn

Cena

55,63

59.040,00

2

Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych INKOM Spółka z o.o., Ul. Sobieskiego 12, 

15-014 Białystok

Cena

76,29

43.050,00

3

EURO-ALIANS Pracownia Projektowa Sp. z o.o., ul. Marusarzówny 2/22

80-288 Gdańsk

Cena

59,33

55.350,00

4

Pracownia Projektowa DARPOL mgr inż. Zygmunt Dargiewicz

Gawrych Ruda 86,

16-402 Suwałki

Cena

100,00

32.841,00

5

Pracownia Projektowa DROGOWNICTWO Lutow Paweł, ul. Grota Roweckiego 12 lok 2, 19-300 Ełk

Cena

 

24.452,40

6

DROGOWSKAZ s.c.

M.Gwiazdowski, A. Sosnowski, M.Grzybowska,

Ul. Elewatorska 13/22

15-620 Białystok

Cena

 

42.558,00

 

            Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w SIWZ.

            Mając zatem na uwadze, że Oferent nr 4 spełnił warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ, a jego oferta była zgodna z przepisami P.z.p. oraz odpowiadała treści SIWZ należało wybrać zgodnie z art. 91 ust. 1 ofertę nr 4 – Pracowni Projektowej DARPOL mgr inż. Zygmunt Dargiewicz, Gawrych Ruda 86, 16-402 Suwałki.

            Ponadto zawiadamiamy, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa  w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Zwolińska

Wprowadzający: Dorota Zwolińska

Data wprowadzenia: 2012-01-23

Modyfikujący: Dorota Zwolińska

Data modyfikacji: 2012-01-23

Opublikował: Dorota Zwolińska

Data publikacji: 2012-01-23