Zamówienie Nr ZBM/01/2012 z dnia 2012-02-20 - Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi w zakresie utrzymania porządku i czystości w budynkach przychodni medycznych i budynkach użytkowych zarządzanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach przez okres jednego roku

Data wydania 2012-02-20
Numer ZBM/01/2012
Tytuł Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi w zakresie utrzymania porządku i czystości w budynkach przychodni medycznych i budynkach użytkowych zarządzanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach przez okres jednego roku
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
Dotyczy :  zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 01 marca 2012 roku ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia : 49648-2012 z dnia 20.02.2012 roku na wykonanie usługi w zakresie utrzymania porządku i czystości w budynkach przychodni medycznych i budynkach użytkowych zarządzanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach przez okres jednego roku.
 
 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami ) Zamawiający prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  informuje, iż na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu i kryterium oceny ofert ( cena 100% ) ustalił, że oferta Pana Janusza Chmielewskiego ,Zakład Handlowo -Produkcyjno-Usługowy „WRZOS”, ul. Jałowcowa 5, 16 – 400 Suwałki obejmująca wykonanie usługi w zakresie utrzymania porządku i czystości w budynkach przychodni medycznych i budynkach użytkowych zarządzanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach , odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w SIWZ i zostaje uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru.
 
W postępowaniu wpłynęły trzy oferty  jak niżej:
 
1.       OFERTA Nr 1 : Usługi Porządkowe – 4 Pory roku, Kucewicz Łukasz 16 – 400 Suwałki, ul. Północna 22/31 - cena brutto : 63 600,00 zł słownie złotych : sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset.
 
2.       OFERTA NR 2: Zakład Handlowo -Produkcyjno-Usługowy „WRZOS”, Janusz Chmielewski, ul. Jałowcowa 5, 16 – 400 Suwałki – cena brutto : 59 925,60 zł pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć 60/100
 
3.       OFERTA NR 3 : Firma Usługowo –Handlowo-Wytwórcza „AKMOPEK” Bogdan Michał Chmara, 16 – 400 Suwałki, ul. Daszyńskiego 3B/1 – cena brutto : 86 100,00 zł słownie złotych : osiemdziesiąt sześć tysięcy sto.
 
 
       Pieczątka o treści :
     D Y R E K T O R
                                Jarosław Lebiediew /-/ podpis nieczytelny
 
 
Suwałki, dnia 13.03.2012 rok

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2012-03-13

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2012-03-13

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2012-03-13