Zamówienie Nr ZBM/02/2012 z dnia 2012-02-24 - Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych, segregowanych i nieczystości płynnych z posesji stanowiących własność Gminy Miasto Suwałki

Data wydania 2012-02-24
Numer ZBM/02/2012
Tytuł Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych, segregowanych i nieczystości płynnych z posesji stanowiących własność Gminy Miasto Suwałki
 
                                             OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 Wykonanie usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych, segregowanych i nieczystości płynnych z posesji stanowiących własność Gminy Miasto Suwałki
Numer ogłoszenia w BZP : 56364 – 2012, data zamieszczenia: 24.02.2012
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach , ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 87 563 50 00, faks 87 563 50 79.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych, segregowanych i nieczystości płynnych z posesji stanowiących własność Gminy Miasto Suwałki.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
 
1.        Dane charakteryzujące przedmiot zamówienia :
1.1.           Średnia roczna wielkość wywozu odpadów wynosi :
1.1.1.          Odpadów komunalnych             750 Mg
1.1.2.         Odpadów segregowanych             3 Mg
1.1.3.         Nieczystości płynnych               260 m3
2.        Wykonanie przedmiotu zamówienia polega na :
2.1. Dostarczaniu i ustawieniu zamykanych pojemników stanowiących własność wykonawcy w miejscach (gniazdach) gromadzenia odpadów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do umowy. Pojemniki muszą spełniać normę bezpieczeństwa PN-EN 840-6+A1: 2010
2.2. Zestaw pojemników do gromadzenia odpadów segregowanych składa się :
2.2.1.              Pojemnik NIEBIESKI z napisem PAPIER na makulaturę.
2.2.2.              Pojemnik ZIELONY z napisem SZKŁO KOLOROWE na szkło kolorowe.
2.2.3.              Pojemnik ŻÓŁTY z napisem METALE, TWORZYWA SZTUCZNE na odpady opakowaniowe z metali i tworzyw sztucznych oraz wielomateriałowe
2.2.4.              Pojemnik BIAŁY z napisem SZKŁO BEZBARWNE na szkło bezbarwne.
2.3.           Utrzymaniu porządku wokół miejsc gromadzenia odpadów i nieczystości płynnych.
2.4.           Utrzymywaniu pojemników w dobrym stanie technicznym i sanitarnym ( czyszczenie, dezynfekcja ) oraz dokonywanie ich wymiany w razie zniszczenia lub złego stanu sanitarno – estetycznego w terminie nie dłuższym jak dwa tygodnie od powstania takiej konieczności .
2.5.           Sukcesywnym opróżnianiu pojemników z odpadów i odwożeniu ich do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Suwałkach z częstotliwością niezbędną do utrzymania porządku i ładu, lecz nie rzadziej niż co 4 dni.
2.6.           Sukcesywnym opróżnianiu i odwożeniu nieczystości płynnych z jam pomyjnych do punktu zlewowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach z częstotliwością niezbędną do utrzymania porządku i ładu.
2.7.           Prowadzeniu prac przy wywozie odpadów i nieczystości płynnych w sposób nie powodujący zanieczyszczenia posesji, chodnika lub jezdni.
2.8.           Wywozie   nieczystości   leżących luzem wokół kontenera.
2.9.           Wywozie ze wszystkich miejsc gromadzenia odpadów, przedmiotów wielkogabarytowych jak : meble, pralki, lodówki, telewizory itp. .
 
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
1.       Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do wysokości 15% zamówienia podstawowego.
2.       Zamówienie uzupełniające polegać będzie na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień objętych zamówieniem podstawowym w przypadku zwiększenia ilości do wywozu nieczystości stałych i płynnych wynikających z przejęcia dodatkowych zasobów do administrowania.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.41.00.00-4, 90.51.31.00-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2013.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium:
1.       Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 4 000,00 zł słownie złotych : cztery tysiące.-
2.       Wadium należy wnieść w terminie do dnia 12 marca 2012 roku do godz. 09oo w jednej z n/w form :
2.1.             pieniądzu,
2.2.             poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
          oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze
         poręczeniem pieniężnym;
2.3.             gwarancjach bankowych,
2.4.             gwarancjach ubezpieczeniowych,
2.5.             poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U z 2007 roku Nr 42, poz.275 z późniejszymi zmianami).
 
Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Bank PEKAO S.A. Nr rachunku 07 1240 5211 1111 0000 4926 1336 przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.
 
Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężnej należy złożyć w Sekretariacie ZBM przy ul. Wigierskiej 32 pok. 10 w terminie jw.
3.       Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art.46 ust.4a ustawy Prawo zamówień publicznych.
4.       Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
5.       Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
6.       Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, którym zwrócono wadium na podstawie Art. 46 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
7.       Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
8.       Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą, oraz zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.
9.       Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana :
9.1.             odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
9.2.             nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
9.3.             zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
10.   Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.
III.2) ZALICZKI
·                      Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·                III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca posiada zezwolenie Prezydenta Miasta Suwałk na usuwanie : - stałych odpadów komunalnych - odpadów płynnych - odpadów niebezpiecznych ( min. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny )
·                III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na potwierdzenie tego warunku Wykonawca winien udokumentować należycie wykonaną w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł słownie złotych : sto tysięcy.
 
·                III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca dysponuje lub będzie dysponować pojemnikami spełniającymi normę bezpieczeństwa PN-EN 840-6+A1:2010 niezbędnymi przy realizacji zamówienia - pojemniki PA-1100 - szt. 80 do gromadzenia odpadów i szt. 28 do selektywnej zbiórki.
·                III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
·                III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca : a) posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł. b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie niższą niż 50 000,00 zł.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·                III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·                      koncesję, zezwolenie lub licencję
·                      wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
·                      wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
·                      informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·                      opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
·                Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
·                III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·                      oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·                      aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·                      aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·                      aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·                      aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·                      aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·                      wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
·                III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·                      nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·                      nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·                      nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·                III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - jeżeli dotyczy.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
 
1.           Zamawiający zastrzega możliwość zmian postanowień zawartej umowy w zakresie
1.1.             Zmiany wynagrodzenia w przypadku :
1.1.1.        zmiany wynagrodzenia w przypadku urzędowej zmiany podatku od towarów i usług VAT
1.1.2.        zmiany ceny przyjęcia odpadów komunalnych do Z.U.O.K w Suwałkach i nieczystości płynnych przez PWiK w Suwałkach.
1.1.3.        wprowadzenia zmian do rzeczowego zakresu przedmiotu   zamówienia   określonego   w   rozdziale III pkt. 3 SIWZ, które są korzystne i spowodują oszczędności na rzecz Zamawiającego tj. zmiana ilości miejsc gromadzenia odpadów w budynkach zarządzanych przez ZBM w Suwałkach określonych w załączniku nr 1 do umowy.
1.1.4.        Zmiana ceny wynikającej z postanowień zapisu pkt. 2.1.3. następować będzie w następujący sposób :
Ø           Zamawiający dostarczy Wykonawcy aktualną ilość odpadów komunalnych   segregowanych   i nieczystości płynnych
Ø           nowa cena zostanie ustalona jako   iloczyn   aktualnych   ilości   odpadów komunalnych i kosztu jednostkowego ich wywozu wynikającego z oferty Wykonawcy,
Ø           nowa   cena   obowiązywać   będzie   od   1   dnia   następnego   miesiąca   w   którym powiadomiono Wykonawcę o zmianie .   
1.2.             Zmiany terminu umowy :
1.2.1.        Zamawiający zastrzega sobie prawo do skrócenia okresu realizacji umowy w przypadku podjęcia Uchwały Rady Gminy w sprawie odbieraniu odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 01 lipca 2011 roku o zmianie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustawach ( Dz. U. Nr 152 poz. 897 z 2011 roku ).
 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.um.suwalki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach, ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki, pokój 13.
IV.4.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.03.2012 godzina 09:00, miejsce: Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach, ul. Wigierska 32, 16 - 400 Suwałki, Sekretariat, pokój 10.
IV.4.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.4) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 
 
 
Pieczątka o treści :
Z-ca D Y R E K T O R A
ds. Technicznych
       Wiesław Lange /-/ podpis nieczytelny
 
 
 
 
 
Suwałki, dnia 24 luty 2012 rok

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2012-02-24

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2012-02-24

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2012-02-24