Zamówienie Nr ZBM/03/2012 z dnia 2012-02-28 - Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu ładu i porządku na nieruchomościach zarządzanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach przez okres jednego roku

Data wydania 2012-02-28
Numer ZBM/03/2012
Tytuł Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu ładu i porządku na nieruchomościach zarządzanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach przez okres jednego roku
 
                                                                       OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu ładu i porządku na nieruchomościach zarządzanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach przez okres jednego roku.
Numer ogłoszenia w BZP : 59212 – 2012, data zamieszczenia 28.02.2012 rok
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach , ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 87 563 50 00, faks 87 563 50 79.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu ładu i porządku na nieruchomościach zarządzanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach przez okres jednego roku.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
 
1. Dane charakteryzujące przedmiot zamówienia:
 
1.1. Powierzchnia terenu przeznaczonego do sprzątania wynosi: 246 827,50 m2
1.2. Powierzchnia terenu do sprzątania wymienionego w pkt 1.1. obejmuje :
1.2.1. Powierzchnia terenu do sprzątania niezbędnego do właściwej eksploatacji lokali użytkowych wynosi: 41 872,50 m2 w tym między innymi:
a) powierzchnia terenu do odśnieżania i usuwania oblodzeń : 22 327,50 m2
b) powierzchnia terenów zielonych : 7 698,00 m2
1.2.2. Powierzchnia terenu do sprzątania niezbędnego do właściwej eksploatacji lokali mieszkalnych wynosi: 204 955,00 m2 w tym między innymi :
a) powierzchnia terenu do odśnieżania i usuwania oblodzeń : 51 076,00 m2
b) powierzchnia terenów zielonych :   86 119,00 m2
1.2.3.Powierzchnia do sprzątania wewnątrz budynków objęta zamówieniem ( windy, pierwsze podesty klatek schodowych, wejścia do piwnic i korytarze piwniczne) wynosi : 11 404,70 m2
2. Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z terenem objętym zamówieniem.
3.Przed zawarciem umowy, powierzchnie objęte zamówieniem zostaną przez Zamawiającego określone w terenie.
4.Utrzymanie ładu i porządku na nieruchomościach obejmuje między innymi :
a)      Sprzątanie i utrzymanie porządku wewnątrz budynków:
- sprzątanie wind, pierwszych podestów klatek schodowych, wejść do piwnic, korytarzy piwnicznych, mycie ok.
ien na klatkach schodowych,
- dostarczanie do właścicieli i najemców zarządzanych zasobów korespondencji związanej z wysokością czynszu i opłat eksploatacyjnych, książeczek opłat, zaproszeń na zebrania
b)      Sprzątanie i utrzymanie porządku na zewnątrz  budynków :
- sprzątanie chodników, terenów zielonych, ciągów pieszo-jezdnych, ulic osiedlowych, parkingów i dojść do kontenerów.
- odśnieżanie i usuwanie oblodzeń z ciągów pieszo-jezdnych, ulic osiedlowych, chodników, parkingów, podjazdów dla osób niepełnosprawnych, schodów zewnętrznych oraz dojść do kontenerów i klatek schodowych.
- zamiatanie i mycie podjazdów dla osób niepełnosprawnych oraz schodów zewnętrznych przed wejściami do budynków wraz ze sprzątaniem wycieraczek metalowych.
     - usuwanie naklejek, reklam i ogłoszeń z drzwi oraz rur spustowych.
c)      Utrzymanie terenów zielonych w tym :
- pielęgnacja trawników, drzew i krzewów,
- przycinanie żywopłotów mb 3900 (szerokość 0,60m, wysokość 1,20m) – 2 x w roku.
- wysadzanie i uzupełnianie kwiatów jednorocznych w gazonach w okresie,
wiosennym i letnim oraz ich pielęgnacja ( pielenie, podlewanie, nawożenie) – 122 gazony,
 
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
·                     Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
1.       Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych - do wysokości 5% zamówienia podstawowego.
2.        Zamówienie uzupełniające polegać będzie na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień objętych zamówieniem podstawowym w przypadku zwiększenia ilości powierzchni związanych z utrzymaniem porządku na nieruchomościach wynikających z przejęcia dodatkowych zasobów do administrowania.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.61.00.00-6, 90.91.12.00-8, 90.91.13.00-9, 77.31.00.00-6, 77.31.20.00-0, 77.31.41.00-5, 77.34.20.00-9, 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2, 90.92.10.00-9, 90.92.20.00-6.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.04.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium:
 
1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 13 000,00 zł słownie złotych : trzynaście tysięcy.-
2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia  15 marca 2012 roku do godz. 0900 w jednej z n/w form :
2.1.pieniądzu,
2.2.poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
      oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze
      poręczeniem pieniężnym;
2.3.gwarancjach bankowych,
2.4.gwarancjach ubezpieczeniowych,
2.5.poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b       
      ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej   
      Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U z 2007 roku Nr 42, poz.275 z   
      późniejszymi zmianami ).
Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Bank PEKAO S.A. Nr rachunku 07 1240 5211 1111 0000 4926 1336 przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.
 
Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężnej należy złożyć w sekretariacie ZBM w Suwałkach przy ul. Wigierskiej 32 pok. 10 w terminie jak wyżej .
3. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art.46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych .
4. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, którym zwrócono wadium na podstawie Art.46 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
8.Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą, oraz zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana :
9.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na                               warunkach określonych w ofercie,
9.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
9.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe 
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·              III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
·              III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na potwierdzenie tego warunku Wykonawca winien udokumentować należycie wykonaną w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł słownie złotych : trzysta tysięcy.
·              III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca będzie dysponował co najmniej niżej wymienionym sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia : Ciągnik z przyczepą - szt.2; samochód dostawczy -szt.1; pług lekki do odśnieżania - szt.2; kosiarki spalinowe - szt.4; rozsiewacz piasku ciągnikowy - szt.1; zamiatarka ciągnikowa - szt.1; siewnik do trawy - szt.1; glebogryzarka - szt.1, walec - szt.1; nożyce do cięcia żywopłotów
·              III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie
·              III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca :
a) posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł. słownie złotych :sto pięćdziesiąt tysięcy.
b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie niższą niż 50 000,00 zł. słownie złotych : pięćdziesiąt tysięcy.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·              III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·         wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
·         wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
·         informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
·              Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
·              III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·          aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·          aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·          aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·          aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
·              III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·          nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III. 5) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - jeżeli dotyczy .
III. 6) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
 
1.       Zamawiający zastrzega możliwość zmian postanowień zawartej umowy w zakresie:
1.1.             zmiany wynagrodzenia w przypadku:
1.1.1          urzędowej zmiany podatku od towarów i usług VAT
1.1.2.       wprowadzenia zmian do rzeczowego zakresu przedmiotu zamówienia
określonego w   rozdziale III   pkt. 5 SIWZ, które są korzystne i spowodują oszczędności na rzecz Zamawiającego tj. zmniejszenie ilości powierzchni objętych utrzymaniem porządku na nieruchomościach zarządzanych   przez   ZBM w Suwałkach określonych umową.
1.1.3. Zmiana ceny wynikającej z postanowień zapisu pkt. 1.1.2. następować 
 będzie w następujący sposób :
     - Zamawiający dostarczy Wykonawcy aktualny wykaz nieruchomości wraz z
        powierzchnią do utrzymania porządku.
     - nowa cena zostanie ustalona jako   iloczyn   aktualnych   powierzchni i 
        koszt jednostkowy usługi wynikającej z oferty Wykonawcy,
     - nowa   cena   obowiązywać   będzie   od   pierwszego   dnia   następnego
      miesiąca , w   którym powiadomiono Wykonawcę o zmianie.
 
 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.um.suwalki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach, ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki, pokój 13.
IV.4.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.03.2012 godzina 09:00, miejsce: Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach, ul. Wigierska 32, 16 - 400 Suwałki, Sekretariat, pokój 10.
IV.4.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.4) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 
Pieczątka o treści :
Z-ca D Y R E K T O R A
ds. Technicznych
       Wiesław Lange /-/ podpis nieczytelny
 
 
Suwałki, dnia 28.02.2012 rok

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2012-02-28

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2012-02-28

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2012-02-28