Zamówienie Nr PGO/01/2012 z dnia 2012-04-02 - Dostawy oleju napędowego i opałowego dla „Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach” Sp. z o.o.

Data wydania 2012-04-02
Numer PGO/01/2012
Tytuł Dostawy oleju napędowego i opałowego dla „Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach” Sp. z o.o.

DR 77 / 2012                                                                                 Suwałki 2012-04-02

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia:

Dostawy oleju napędowego i opałowego dla „Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach” Sp. z o.o.:

1) Nazwa i adres zamawiającego:

„Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Suwałkach” Sp. z o.o.

ul. Sejneńska 82; 16 – 400 Suwałki
E-mail – biuro@zuok.suwalki.pl
Godziny urzędowania - 7.30 - 15.30
Telefon 087 5665213

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

w miejscu prowadzenia działalności Zamawiającego w Suwałkach ul. Buczka 150a lub na stronie internetowej http://bip.um.suwalki.pl    nieodpłatnie

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia są dostawy oleju napędowego, spełniającego wymagania PN-EN 590:2006 w ilości około 25.000 l oraz oleju opałowego spełniającego wymagania PN-C-96024:2001 dla L1, w ilości około 12.000 l.

Miejsce dostaw – „Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Suwałkach” Sp. z o.o.
ul. Buczka 150a. Oznaczenie wg wspólnego słownika zamówień publicznych (CPV): 09130000-9

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: okres od dnia podpisania umowy do końca 2012 r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: wg SIWZ

 

8) Informacja na temat wadium:

nie wymaga się wniesienia wadium

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

----------------------------------------
| Nazwa kryterium | Waga |
----------------------------------------

| cena                    | 100 % |

----------------------------------------

10) Miejsce i termin składania ofert:

w miejscu prowadzenia działalności zamawiającego – „Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Suwałkach” Sp. z o.o. , ul. Buczka 150a 16 – 400 Suwałki Pokój – Kadry do dnia 2012-04-16 do godz. 9.00

 

11) Termin związania ofertą

okres 30 dni od terenu złożenia oferty.

12) Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów ani aukcji elektronicznej

           
 

                                                                                           Prezes

                                                                                   Przedsiębiorstwa Gospodarki

                                                                                  Odpadami w Suwałkach sp. z o.o. 

                                                                                  mgr inż. Zbigniew Makarewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Zbigniew Makarewicz - Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach sp. z o.o.

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2012-04-02

Modyfikujący: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2012-04-02

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2012-04-02